Rekrutacja

Jak płacić mniej za studia w EWST?

Akcja promocyjna „Szybsi płacą mniej” jest kierowana do wszystkich kandydatów na studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

Osoby, które spełnią warunki akcji, będą przez cały okres studiów płaciły czesne w wysokości 2600 zł rocznie.

Regulamin

§1

Akcja promocyjna „Szybsi płacą mniej” jest skierowana do kandydatów na studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią).

§2
  1. Kandydaci, którzy skutecznie złożą formularz rekrutacyjny oraz prześlą wymagane dokumenty na adres: rekrutacja@ewst.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, otrzymają obniżkę w opłatach za studia.
  2. Obniżka polega na objęciu osób, o których mowa w ust. 1 opłatami w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie 2600 zł za rok akademicki.
  3. Obniżka opłat dotyczy całego okresu studiów osoby, która ją uzyskała.
§3

Uczestnicy akcji muszą wziąć udział w rekrutacji na studia w EWST, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich kandydatów.

§4
  1. Udział w akcji promocyjnej można łączyć z innymi konkursami i akcjami promocyjnymi oraz programie stypendialnym EWST. Ewentualne dodatkowe zniżki uzyskane w ramach tych konkursów liczone są od obniżonej kwoty czesnego.
  2. Obniżka czesnego przyznana w ramach niniejszej akcji nie podlega wypłacie w formie pieniężnej.
  3. Przyznana obniżka zostanie cofnięta w przypadku skreślenia studenta z listy studentów lub niepodjęcia studiów. Obniżka może zostać cofnięta przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta przez osobę, która ją otrzymała.
§5
  1. Uzyskana kwota obniżki opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
  2. Biorąc udział w akcji promocyjnej, uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej uczelni.
§6

Akcja dotyczy studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2022/23.