Rekrutacja

Jak zdobyć darmowy indeks?

Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 1/03/2023 akcję promocyjną pod nazwą „Darmowy Indeks”, kierowaną do pastorów i liderów chrześcijańskich oraz osób zaangażowanych w służbę (w kościele lub organizacji chrześcijańskiej).

Nagrodą dla zwycięzcy jest uzyskanie prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku. Komisja przyzna także trzy zniżki w wysokości 50% czesnego.

 

Regulamin konkursu "Darmowy Indeks"

§1
 1. Konkurs jest skierowany do zaangażowanych w służbę pastorów/pastorek i liderów/liderek wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich.
 2. Laureaci konkursu mają możliwość uzyskania prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia w roku akademickim 2023/2024 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią) lub uzyskania 50% zniżki na opłatę czesnego za pierwszy rok studiów.
§2
 1. Uczestnicy konkursu powinni w terminie do dnia 30 września 2023 przedstawić swoją służbę, działalność charytatywną, działalność misyjną lub inną podejmowaną inicjatywę o charakterze chrześcijańskim. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub adres e-mail uczelni: rekrutacja@ewst.pl uczestnicy powinni wysłać pracę konkursową w jednej z następujących form:
  1. dwustronicowy opis swojej służby, działalności, misji lub innej podejmowanej inicjatywy chrześcijańskiej,
  2. nagranie wideo w pliku .mp4 o długości od 5-15 min., w którym prezentują swoją służbę, działalność, misję lub inną inicjatywę,
  3. link do prowadzonej strony internetowej, bloga, forum dyskusyjnego lub fanpage-a wraz z jednostronicowym opisem, jak owa platforma funkcjonuje oraz w jaki sposób przyczynia się do wspierania inicjatyw chrześcijańskich.
 2. Do pracy konkursowej, należy dołączyć:
  1. dane personalne uczestnika konkursu (w tym numer telefonu i adres e-mail),
  2. dane kontaktowe dwóch osób mogących wystawić referencje uczestnikowi konkursu, wraz z podaniem funkcji tych osób.
§3
 1. Zgłoszenia kandydatów rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (rektor, przewodniczący komisji), prof. EWST dr hab. Piotr Lorek (dziekan, członek komisji) i Marek Kucharski (kanclerz EWST, członek komisji).
 2. Uczestnik, którego działalność na rzecz kościoła lub wspólnoty zostanie oceniona najwyżej, uzyska prawo studiowania na pierwszym roku studiów w EWST bez opłaty czesnego.
 3. Autorzy trzech kolejnych najwyżej ocenionych zgłoszeń zostaną nagrodzeni przez Komisję przyznaniem zniżki w wysokości 50% czesnego.
 4. Komisja może przyznać zniżki w wysokości 50% czesnego innym uczestnikom konkursu, których działalność i zaangażowanie zostanie wysoko ocenione.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
 6. Komisja ogłosi wyniki konkursu i laureata/laureatów na stronie internetowej uczelni w terminie do dnia 9 października 2023 O wynikach zostaną powiadomieni także wszyscy uczestnicy.
 7. Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w normalnej rekrutacji na studia w EWST, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej.
 8. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej uczelni.
§4
 1. Upust przyznany w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżek z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie przepisów o odpłatności za studia w EWST, zniżka liczona jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany w ramach niniejszego konkursu.
 3. Przyznany upust może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.
§6

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§7

Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2023/2024.

Dokumenty: