Q & A

EWST w pytaniach i odpowiedziach

Co oznacza słowo "ewangelikalny"?

Termin ewangelikalny to tłumaczenie angielskiego słowa evangelical, w języku polskim oznaczające ogólnoświatowy międzywyznaniowy nurt chrześcijaństwa, który kładzie szczególny nacisk na konieczność nawrócenia. Można go używać zamiennie z terminem ewangeliczny, choć ten drugi ma nieco szersze znaczenie, np. odnosi się do konkretnych wyznań lub  postaw.

Zobacz więcej informacji na temat ewangelikalizmu

Jaka jest różnica między terminem "ewangelicki" a "ewangelikalny"?

Przymiotnik ewangelicki odnosi się do najstarszych kościołów protestanckich (luteranie, reformowani, w Polsce również metodyści). Mianem ewangelikalnych lub ewangelicznych określa się kościoły wyrosłe w późniejszym etapie reformacji (np. baptyści czy zielonoświątkowcy).

Zobacz więcej informacji na temat ewangelikalizmu

Z jakim kościołem jest związana EWST?

EWST nie jest związana z pojedynczą denominacją, ale służy wszystkim kościołom chrześcijańskim. Oznacza to, że zarówno wykładowcy jak i studenci naszej uczelni pochodzą z różnych tradycji chrześcijańskich. Nie uczymy też teologii konkretnego kościoła, ale szukamy wspólnych płaszczyzn teologicznych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty, nie wzmacnianiu podziałów.  

Czy przyjmujemy katolików?

Z otwartymi ramionami. Podobnie jak protestantów, prawosławnych czy osoby niezwiązane z żadną konkretną denominacją chrześcijańską. W EWST bardzo cenimy bogactwo przekonań, którym dzielą się z nami nasi studenci. Równocześnie jesteśmy wierni wartościom i podstawowym prawdom ewangelicznym.

Czy w EWST wykłada się teologię konserwatywną czy liberalną?

Nie uczymy teologii „zaszufladkowanej”. Dostarczamy naszym studentom wiedzę dotyczącą różnych nurtów i tradycji teologicznych, dyskutujemy i  nie wymagamy wyboru „jedynie słusznej teologii”. Jesteśmy konserwatywni w sensie wierności Ewangelii i jej prawd. Szukamy jednak współczesnych form, w które prawdy te można ująć, tak aby były zrozumiałe dla człowieka XXI wieku.

Tutuł rozwijanego blogu

EWST to uczelnia wyższa, która w ramach studiów teologicznych uznaje Biblię za najważniejszy autorytet. Studia teologiczne oferują jednak znacznie więcej niż tylko prosty kurs biblijny. Z perspektywy objawienia biblijnego staramy spoglądać na cały nasz świat i naszą rzeczywistość.

Czego uczymy na naszych studiach?

Wśród przedmiotów zawartych w programie nauczania EWST znajdują się między innymi: zajęcia z zakresu biblistyki, teologii, filozofii, języki biblijne (grecki, hebrajski) oraz przedmioty pozwalające na praktyczny rozwój w zakresie zarządzania, poradnictwa czy przemawiania.

Zobacz, jak możesz zostać studentem EWST

Czy są limity wiekowe dla studentów?

Nie ma. Naszym studentem może zostać każdy, kto zdał maturę bez względu na wiek. Każdy może się też ubiegać o stypendium. Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania w EWST.

Zobacz, jak możesz zostać studentem EWST

Czy mogę studiować, jeśli nie mam matury?

Studentem uczelni wyższej można zostać dopiero po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. Mamy jednak ofertę dla tych, którzy nie mają matury – takie osoby mogą zostać wolnym słuchaczem i uczęszczać na wybrane przedmioty, zdobywając tą samą wiedzę i umięjętności, co studenci z maturą.

Zobacz, jak możesz zostać wolnym słuchaczem

Co daje dyplom EWST?

Po obronie pracy dyplomowej lub zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymasz dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata na kierunku teologia. Dyplom EWST umożliwia kontynuację studiów II stopnia na wielu uczelniach. Nasi absolwenci kończyli następnie nie tylko magisterskie studia teologiczne (np. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej) ale też uzyskiwali tytuł magistra innych kierunków humanistycznych czy społecznych. Dyplom EWST oznacza też że możesz legitymować się wykształceniem wyższym na poziomie licencjatu.

Czy EWST bierze udział w programie ERASMUS+?

EWST otrzymała kartę ECHE (European Charter for Higher Education) na lata 2014-2020 i w pełni bierze udział w programie ERASMUS+. Nasi studenci mogą ubiegać się o wyjazdy do uczelni, z którymi EWST podpisała umowę bilateralną lub na praktykę zawodową do instytucji i organizacji działających w krajach uczestniczących w programie (kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia).

Więcej na temat programu ERASMUS+ w EWST

Czy studia w EWST są trudne?

Jak w każdej uczelni mamy w programie przedmioty bardziej i mniej wymagające. Wiele zależy też od podejścia samego studenta. W EWST przyjęliśmy praktyczny profil studiów, a dodatkowo rozłożyliśmy je na 4 a nie 3 lata,  przez co liczba zajęć (i egzaminów) w ciągu roku jest mniejsza niż na większości uczelni. Wielu z absolwentów ukończyło EWST, równocześnie pracując, działając w swoich społecznościach i poświęcając wiele czasu najbliższym.

Jak często odbywają się zajęcia?

Podczas roku akademickiego mamy 10 zjazdów edukacyjnych i dwa dodatkowe przeznaczone na sesje egzaminacyjne. Średnio zjazdy wypadają raz w miesiącu, jednak są takie miesiące, w których studenci pojawiają się na zajęciach w EWST dwukrotnie. Zjazd trwa od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia.

Dowiedz się więcej o organizacji roku akademickiego w EWST

Czy jest możliwe studiowanie online?

Naszym studentom oferujemy możliwość zdalnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach. W czasie zjazdów poszczególne wykłady i seminaria są prowadzone online w czasie rzeczywistym, z możliwością aktywnego udziału studentów, bez względu na to gdzie się znajdują.

Dowiedz się więcej o organizacji roku akademickiego w EWST

Czy pobieracie opłaty za studia?

Jesteśmy uczelnią prywatną, nasi studenci płacą więc czesne. Jednakże nasze opłaty należą do najniższych w Polsce, a dodatkowo oferujemy kandydatom oraz studentom liczne możliwości znaczącego obniżenia go, poprzez konkursy i akcje promocyjne. Uczelnia ma także rozbudowany system stypendialny, obejmujący większość osób u nas studiujących.

Zobacz informacje o opłatach i stypendiach w EWST

Czy i za co można w EWST otrzymać stypendium?

EWST oferuje liczne stypendia. Nasz system stypendialny umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100%. Do dyspozycji mamy stypendia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – socjalne,  naukowe,  dla niepełnosprawnych. Oprócz nich przyznajemy także stypendia ze środków pozyskanych od sponsorów uczelni. Te ostatnie otrzymują studenci wyróżniający się pracą na rzecz kościoła czy lokalnej społeczności – bez względu na wyniki w nauce.

Zobacz więcej informacji o stypendiach

Czy dostanę legitymację studencką?

Tak, oczywiście. Studenci EWST otrzymują legitymacje studenckie, które upoważniają ich do korzystania ze zniżek i innych przywilejów, zarówno tych zagwarantowanych ustawowo, jak i oferowanych przez firmy i instytucje. Na przykład z ważną legitymacją można jeździć komunikacją miejską z ulgą 50% – i to bez względu na wiek studenta. Należy jednak pamiętać, że niektóre zniżki mają ograniczenia wiekowe. Ważność legitymacji studenckiej w EWST przedłużamy co semestr.

Czy w EWST mogą studiować cudzoziemcy?

Na studia przyjmujemy obcokrajowców, którzy znają język polski w stopniu wystarczającym, żeby korzystać z zajęć. Przed przyjęciem każdorazowo omawiamy z kandydatem niezbędne dokumenty, które musi złożyć oraz inne warunki rekrutacji. Obecnie w EWST studiuje kilka osób spoza Polski.

Zobacz infografikę procedury rekrutacyjnej dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa.
Zobacz informacje o rekrutacji w języku rosyjskim i ukraińskim

Kontakt

EWANGELIKALNA WYŻSZA
SZKOŁA TEOLOGICZNA

ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

Tel. 71 346 99 00
Fax 71 346 99 50
e-mail: kontakt@ewst.pl

Masz pytanie? Wyślij je do nas

Jeśli chcesz wiedzieć coś jeszcze o EWST, zapytaj!

pr@ewst.pl