Rekrutacja

Rekrutacja 2021/22- warunki

 1. Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku teologia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkiem będzie pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów teologicznych.
 2. Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej jeden dzień przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej dostarczyć lub przesłać do Dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:
  • arkusz rejestracyjny (wypełniamy go online)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • fotografia cyfrowa (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

Z uwagi na bezpieczeństwo kandydatów oraz naszych pracowników rekomendujemy ścieżkę rekrutacji online i wypełnienie formularza na stronie. W przypadku niemożliwości lub problemów z wypełnieniem arkusza w ten sposób prosimy o zwrócenie się do Działu Rekrutacji:  tel. 71 346 99 00 lub mailowo: rekrutacja@ewst.edu.pl.

W związku z obecną sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia oraz naszych pracowników władze Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej postanowiły zmienić formę rekrutacji na studia licencjackie 2021/2022. W czasie epidemii wszystkie rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się online. Po zakończeniu tego stanu rozmowa może odbyć się online lub w siedzibie EWST. Dokładne godziny (a w miarę potrzeby także daty) rozmów będą uzgadniane indywidualnie z kandydatami, po wypełnieniu przez nich arkusza rejestracyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

Przy organizacji procesu rekrutacyjnego, a zwłaszcza rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, w szczególności zapewnia się odpowiedni sprzęt specjalistyczny oraz dostęp do pomieszczeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2021/22