Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 2/02/2022 akcję promocyjną pod nazwą „Student za studenta” kierowaną do wszystkich aktualnie studiujących w EWST. Aby wziąć w nim udział należy skutecznie zachęcić przynajmniej jedną osobę do podjęcia studiów licencjackich. Polecający może uzyskać zniżkę czesnego  w wysokości 50, 75 lub 100 procent, po pomyślnym przejściu poleconego kandydata przez proces rekrutacji i podpisaniu przez niego umowy z Uczelnią.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin akcji promocyjnej „Student za studenta”

§1
 1. Akcja promocyjna „Student za studenta” jest skierowana do osób, które są studentami Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub Uczelnią). Akcja ma na celu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.
 2. Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej „Polecającym”, może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki 2023/2024, jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej „Poleconym”, rozpocznie studia licencjackie w EWST w tym roku akademickim.
 3. W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie w EWST.
 4. Polecający ma możliwość otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50% czesnego za rok akademicki 2023/2024, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych 100% zniżki.
 5. Upust będzie przyznany na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Wniosek wraz z imieniem i nazwiskiem Polecającego oraz kontakt e-mail należy złożyć w dziekanacie EWST w terminie do dnia 15 października 2023 Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb niniejszej akcji.
 6. Osoba posiada status studenta, jeżeli jest aktualnie wpisana na listę studentów, nie jest zawieszona w prawach studenta i na bieżąco reguluje opłaty z tytułu czesnego.
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej uczelni.
§2
 1. W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony powinien spełnić warunki rekrutacji do EWST na dany rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST oraz uzyskać wpis na listę studentów.
 2. Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2023/2024 poda dane Polecającego, co jest warunkiem uzyskania przez Polecającego upustu.
§3
 1. Upust nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST.
 2. W przypadku korzystania przez uprawnionego ze zniżki z tytułu jednorazowej opłaty czesnego za rok lub za semestr na podstawie przepisów o odpłatności za studia w EWST zniżka ta obliczana jest od kwoty czesnego pomniejszonej o upust przyznany na podstawie akcji „Student za studenta”.
 3. Przyznany upust z tytułu akcji promocyjnej „Student za studenta” może zostać cofnięty przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub zalegania w zapłacie czesnego.
§4

Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

§5

Obsługę akcji promocyjnej zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: l.wajman@ewst.pl, tel. (71) 346 99 12.

§6

Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 2023/2024.

Dokumenty:

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej