Profil absolwenta EWST

1. Absolwent teologii EWST zrealizował program studiów na kierunku teologia o profilu praktycznym. Nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biblistyki, teologii systematycznej, praktycznej oraz zdobył doświadczenie zawodowe. W procesie edukacji studentów kładzie się szczególny nacisk na: a) formację intelektualną, b) rozwój osobisty oraz c) zaangażowanie praktyczne realizowane w ramach praktyk odbywanych poza uczelnią.

  1. Program studiów EWST ma na celu intelektualną formację studentów. Na pierwsze dwa lata studiów składają się w dużej mierze przedmioty o charakterze propedeutycznym, przygotowujące do studiów na kolejnych latach, w trakcie których pogłębiana jest wiedza w zakresie biblistyki, teologii systematycznej oraz teologii praktycznej oraz pogłębiane jest doświadczenie zawodowe. Przedmioty fakultatywne umożliwiają studentom poszerzenie ich zainteresowań, szczególnie w zakresie praktycznego przygotowania do zawodu.
  2. EWST troszczy się o rozwój osobisty studenta, rozumiany także jako dojrzałość konfesyjna, ekumeniczna i społeczna. W czasie studiów studenci biorą udział we wspólnych nabożeństwach, międzywyznaniowych spotkaniach oraz konsultacjach z wykładowcami i doradcami personalnymi.
  3. W ramach odbywanych praktyk poza uczelnią studenci realizują określone zadania, których nadrzędnym celem jest zastosowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w czasie studiów oraz przygotowanie do pracy na rzecz kościołów, wspólnot, organizacji religijnych i społecznych. EWST promuje ekumeniczne i społeczne zaangażowanie studentów. Studenci i absolwenci EWST współtworzą i wspierają różne akcje charytatywne, przedsięwzięcia ekumeniczne, działania instytucji kościelnych oraz organizacji pozarządowych zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

2. Profil absolwenta EWST określa misja uczelni, z której wynikają nadrzędne cele procesu edukacji studentów. Modelowy absolwent EWST:

  1. wykazuje dojrzałość konfesyjną;
  2. wspiera rozwój ekumenizmu w Polsce;
  3. rozumie różne tradycje światopoglądowe współczesnego świata i nawiązuje z nimi konstruktywny dialog;
  4. włącza się w różnorodną działalność społeczną;
  5. posiada wiedzę oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające pracę w instytucjach kościelnych i społecznych;
  6. może podjąć studia magisterskie.

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na “grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej