Przedstawiamy wytyczne dotyczące korzystania ze skopiowanych fragmentów lektur obowiązujące w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

 1. Kopiowanie, korzystanie i udostępnienie skopiowanych fragmentów lektur odbywa się w trybie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na mocy którego uczelnia może na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.
 2. W celu dostosowania zasad korzystania z lektur w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej do obowiązujących przepisów użytkownicy powinni stosować poniższe zasady.
 3. Do wykonywania kopii fragmentów utworów i udostępniania ich studentom uprawniony jest bibliotekarz EWST i nauczyciele akademiccy. Studenci mogą wykonywać kopie pod nadzorem bibliotekarza.
 4. Skopiowane fragmenty utworów i drobne utwory mogą być udostępniane studentom EWST poprzez:
  • udostępnianie wydruków kopii,
  • sieć Internet, na wskazane przez studenta konto pocztowe lub w inny sposób, zapewniający zamknięty krąg odbiorców.
 1. W przypadku udostępnienia kopii poprzez sieć Internet korzystanie, o którym mowa powyżej jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez uczelnię.
 2. Podczas tworzenia kopii należy zwrócić uwagę na poprawne oznaczenie twórcy utworu i wskazanie autorstwa na skopiowanym fragmencie, a w przypadku korzystania z tłumaczenia także na oznaczenie tłumacza.
 3. Kopie utworów udostępniane są studentom nieodpłatnie. W przypadku wydruków dopuszczalne jest pobieranie opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom papieru i druku. Wysokość tych kosztów zostanie ustalona przez bibliotekarza w porozumieniu z Kanclerzem EWST.
 4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania wskazanych powyżej ograniczeń korzystania z kopii i do zapewnienia, aby skopiowane fragmenty lektur i drobne utwory nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.
 5. Udostępnianie utworów przez studenta na publicznie dostępnych stronach www, forach lub w innych mediach jest niedozwolone i stanowi przewinienie dyscyplinarne studenta.
 6. W pozostałym zakresie studenci mogą korzystać z lektur w bibliotece. Zasady korzystania z biblioteki oraz zasady wypożyczenia określa Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad kopiowania i udostępniania utworów sprawuje dziekan EWST.

Zarządzenie Dziekana w sprawie ustalenia wytycznych korzystania z fragmentów lektur

Wytyczne dotyczące korzystania ze skopiowanych fragmentów lektur w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej