Przedstawiamy wytyczne dotyczące korzystania ze skopiowanych fragmentów lektur obowiązujące w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

 1. Kopiowanie, korzystanie i udostępnienie skopiowanych fragmentów lektur odbywa się w trybie art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na mocy którego uczelnia może na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.
 2. W celu dostosowania zasad korzystania z lektur w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej do obowiązujących przepisów użytkownicy powinni stosować poniższe zasady.
 3. Do wykonywania kopii fragmentów utworów i udostępniania ich studentom uprawniony jest bibliotekarz EWST i nauczyciele akademiccy. Studenci mogą wykonywać kopie pod nadzorem bibliotekarza.
 4. Skopiowane fragmenty utworów i drobne utwory mogą być udostępniane studentom EWST poprzez:
  • udostępnianie wydruków kopii,
  • sieć Internet, na wskazane przez studenta konto pocztowe lub w inny sposób, zapewniający zamknięty krąg odbiorców.
 1. W przypadku udostępnienia kopii poprzez sieć Internet korzystanie, o którym mowa powyżej jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez uczelnię.
 2. Podczas tworzenia kopii należy zwrócić uwagę na poprawne oznaczenie twórcy utworu i wskazanie autorstwa na skopiowanym fragmencie, a w przypadku korzystania z tłumaczenia także na oznaczenie tłumacza.
 3. Kopie utworów udostępniane są studentom nieodpłatnie. W przypadku wydruków dopuszczalne jest pobieranie opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom papieru i druku. Wysokość tych kosztów zostanie ustalona przez bibliotekarza w porozumieniu z Kanclerzem EWST.
 4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania wskazanych powyżej ograniczeń korzystania z kopii i do zapewnienia, aby skopiowane fragmenty lektur i drobne utwory nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.
 5. Udostępnianie utworów przez studenta na publicznie dostępnych stronach www, forach lub w innych mediach jest niedozwolone i stanowi przewinienie dyscyplinarne studenta.
 6. W pozostałym zakresie studenci mogą korzystać z lektur w bibliotece. Zasady korzystania z biblioteki oraz zasady wypożyczenia określa Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad kopiowania i udostępniania utworów sprawuje dziekan EWST.

Zarządzenie Dziekana w sprawie ustalenia wytycznych korzystania z fragmentów lektur

Wytyczne dotyczące korzystania ze skopiowanych fragmentów lektur w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej