Kadra

Piotr Lorek

Prof. EWST dr hab. Piotr Lorek

Dziekan

godziny konsultacji

Prowadzone przedmioty

  • Teologia Nowego Testamentu

  • Wstęp do Nowego Testamentu II

tel: 71 346 99 00

email: p.lorek@ewst.pl

ORCID ID: 0000-0003-4345-5235

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki.

W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie).

Od 2007 roku dziekan EWST.

Żona Alina, syn Emil, córka Natalia, whippet Luna.

Zainteresowania naukowe:
  • teologia biblijna
  • buddyzm zen
  • coaching

Bibliografia

KSIĄŻKI:

Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2013, ss. 249

The Motif of Exile, An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern, Theologica Wratislaviensia, seria Monografie, tom 1, Wrocław 2006, ss. 167

ARTYKUŁY:

Bodhidharma i Paweł. Buddyjskie i chrześcijańskie uzasadnienia postaw życiowych, Communio, 39 (2019)3, s. 68-83

Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera, w: Bogdan Ferdek, Paweł Beyga, Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 51-69

Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej, Forum Pedagogiczne, 9(2019) 2/1, s. 107-118

Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha, Verbum Vitae 36 (2019), s. 315-332 (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

„Żyję już nie ja? – Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym, Theologica Wratislaviensia, tom 12, red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek Zieliński, Wrocław 2017, s. 91-105

Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25, 2017, nr 1, s. 179-194

Jedno Istnienie i wielość form – reinterpretacja nauk ewangelicznego Jezusa w „Potędze teraźniejszości” Eckharta Tolle, w: Rzecz piękna, mądra, dobra”, tom III, Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii, red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2017, s. 211-227

Wybrane aspekty koncepcji „jednego ciała” w 1 Liście do Koryntian Apostoła Pawła, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. Jarosław M. Lipniak, Opera Theologiae Systematicae, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015 s. 19-28

Na trzeci dzień – między dosłownością a symbolicznością ewangelicznych historii objawień zmartwychwstałego Chrystusa w: Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie”, red. Andrzej Lorczyk, Sławomir Barć, Jacek Zieliński, Instytut Filozofii UWr, 2014, s. 71-82

Silence of Women. Rhetorical dispositio of 1 Cor 14:34-35, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia II (XXXIII) Wrocław 2013, s. 21-33

Skończoność – nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych w: „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby”, Theologica Wratislaviensia, tom 8, red. Sławomir Torbus, Wrocław 2013, s. 115-124

Obietnica prymatu Piotra z perspektywy luterańskiej, Przegląd Religioznawczy, tom 2, red. Bogusław Górka, Warszawa 2009, s. 49-66

Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I, Studia Biblica et Orientalia, tom 1, Lublin – Kraków – Poznań – Warszawa 2009, red. P. Dec, P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Span”, s. 245-258

Dialog wewnątrzkanoniczny: portrety enigmatycznej postaci Judasza, Filozofia dialogu, tom 7, red. J. Baniak, Poznań 2009, s. 141-150

Wygnanie z Edenu a rozproszenie w Babel. Literacki i ideologiczny wymiar motywu wygnania w księdze Rodzaju w: Genesis 1-3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, red. Z. Pawłowski, Scripta Theologica Thoruniensia, tom 8, Toruń 2009, s. 61-69

 Apostoła Pawła pogląd na piekło, Theologica Wratislaviensia, tom 4, Wrocław 2009, red. J. Zieliński,  s. 29-38

Retoryczna dispositio 1 Listu do Tesaloniczan Pawła z Tarsu, Rocznik Teologiczny ChAT, tom 1-2, Warszawa 2008, kolegium red., s. 55-65

Współczesne tolle lege z perspektywy retorycznej. Osobiste czytanie versus zbiorowe słuchanie oraz ich wpływ na interpretację wybranych fragmentów nowotestamentowej literatury epistolograficznej,  w: Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego, red. E. Kotkowska, J. Moskałyk, M. Wiertlewska, Colloquia Disputationes, tom 9, Poznań 2008, s. 245-260

Od ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych, Theologica Wratislaviensia, tom 3, Wrocław 2008, red. P. Lorek, s. 23-29

SUNEIDHSIS in Romans 2, 12-16, EOS, tom XCV, Wrocław-Kraków-Warszawa 2008, s. 201-226

Jezus jako UIOS w Corpus Paulinum. Ujęcie typologiczne, Ruch Biblijny i Liturgiczny, tom 3, Kraków 2007, red. nacz. S. Wronka, s. 209-217

Apostoła Pawła osobowe przedstawienia Ducha Świętego z perspektywy semantycznej, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 113-121

Post mortem bezbożnych w literaturze żydowskiej z przełomu er, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 25-38

Paralelna dispositio Listu do Rzymian Apostoła Pawła, Classica Wratislaviensia, tom XXVII, Wrocław 2007, red. L. Stankiewicz, s. 45-58

Ewangelia Izajasza w liście do Rzymian, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, tom 26, Opole 2006, red. nacz. T. Dola, s. 181-190

Chiastyczna dispositio Pierwszego Listu Jana, Poznańskie Studia Teologiczne tom 20, Poznań 2006, red. F. Lenort, s. 67-75

Podstawowe linearne i chiastyczne dispositio I Listu do Koryntian, Theologica Wratislaviensia, tom 1, red. J. Zieliński, Wrocław 2006 s. 47-60

RECENZJE:

Mark Leuchter, The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 320, w: Scripture Bulletin, tom 2, Catholic Biblical Association of Great Britain, 2008, p. 66-67 (recenzja)

TŁUMACZENIA:

Rowan Williams, Przemowa na otwarcie międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego (z 3 lutego 2006 roku, Uniwersytet Wrocławski) w: Dietrich Bonhoeffer, red. J. Burnell, P. Lorek, Theologica Wratislaviensia 5, Wrocław 2010, s. 19-25 (tłumaczenie)

PRACE REDAKCYJNE:

Dietrich Bonhoeffer, Theologica Wratislaviensia, tom 5, red. J. Burnell, P. Lorek, Wrocław 2010 (wstęp i redakcja)

Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Theologica Wratislaviensia tom 3, red. P. Lorek, Wrocław 2008, ss. 144 (red. tomu)

POPULARYZACJA:

To nie koniec. Ewangeliczne narracje o pustym grobie Jezusa, Wydawnictwo Warto, Warszawa 2019

Wieczne męki piekielne w Biblii, Oecumenica Silesiana, Katowice 2018, nr 1, s. 73-82

Bóg bez brody, Wydawnictwo Warto, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2017

Magazyn „Wiara i Mundur” Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Felietony „Jedynie Słowo”.

Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości dalekowschodniej w: „Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności”, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST i Credo, Wrocław 2013, s. 155-165

Mistyczna wiara i usprawiedliwienie – Duch Święty w sercu (PL) / Der mystische Glaube und die Rechtfertigung – Der Heilige Geist im Herzen (DE), Christophoribote

W TOKU:

Rudolfa Otto interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia mysterium tremendum (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

O odpustach 500 lat później (recenzja książki Bogdana Ferdka), Communio: międzynarodowy przegląd teologiczny. R. 37, nr 2/3 (2017), s. 292-295

Commentary on the First Letter of Paul to Thessalonians (Central Eastern Bible Commentary)

Religia jako metafizyka ludu wpajana młodym i prostym. Dialog między Demofelesem i Filaletesem autorstwa Arthura Schopenhauera (Leipziger Universitätsverlag)

Epimenides z Krety w kontekście nowotestamentowym (Tt 1, 12; Dz 17, 28) (Verbum Vitae) 

(Bez)istotowość jednostki ludzkiej. Antropologiczna ocena łączenia buddyzmu zen i chrześcijaństwa