Opis przedmiotu

Przedmiot pozwala zapoznać się z uwarunkowaniami historycznymi wybranych listów NT, a także z ich aspektami literackimi i teologicznymi oraz sposobami, podejściami i problemami interpretacyjnymi oraz ich wykorzystaniem w różnych środowiskach eklezjalnych.

Wstęp do Nowego Testamentu II obejmuje następujące księgi Nowego Testamentu: List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, 1 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Judy, Apokalipsa Jana

Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem różnych perspektyw, tradycji, metod pracy nad tekstami ewangelicznymi. Prowadzący uwzględnia najnowsze badania nad Nowym Testamentem. Przyjęta forma zajęć – konwersatorium umożliwia stały aktywny udział wszystkich uczestników zajęć.

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne podejścia do interpretacji listów NT stosowane w instytucjach eklezjalnych
  • uczą się praktycznie stosować metody interpretacji listów NT uwzględniając ich historyczne, kulturowe, literackie i teologiczne uwarunkowania
  • ćwiczą interpretację listów NT w kontekście eklezjalnym, z uwzględnieniem ich tematu, celów, kontekstu historycznego, uwarunkowań kulturowych, struktury literackiej i głównych wątków teologicznych

Zobacz artykuły: