Kadra

l_nysler1

dr Łukasz Maskos-Nysler

godziny konsultacji

Prowadzone przedmioty

  • Etyka teologiczna

  • Praktyka

  • Sztuka pisania

  • Sztuka przemawiania

tel. +48 71 346 99 14

email: l.maskos-nysler@ewst.pl

ORCID ID

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1998-99 stypendysta Fulbrighta w Southern Illinois University w USA. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. Demokracja jako ideał moralny w filozofii Johna Deweya (1859-1952).

Od 2001 r. pracuje jako nauczyciel etyki (od 2019 – także filozofii) w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.  W latach 2005-2016 adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UWr.

Uczestnik (współprowadzący) licznych przedsięwzięć i projektów mających na celu upowszechnienie filozofii i edukacji filozoficznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”, „Jestem z Wrocławia, więc  myślę”,  „Porządne myślenie”, „Wrocławska Wszechnica Filozoficzna”).

Bibliografia

ARTYKUŁY:

Sceptycyzm jako sposób życia, czyli o tym, jak myśleć filozoficznie i w konsekwencji nie żywić żadnych filozoficznych poglądów. W: Naukowe rozważania o problemach z zakresu filozofii, kultury i historii. Red. M. Iwaniuk, K. Skrzątek, Lublin 2021, s. 128-138

Człowiek, kultura współczesna, filozofia w ujęciu tomizmu konsekwentnego, „Aesthesis i Ratio. Człowiek w przestrzeni kultury i estetyki”, red. J. Krasicki, T. Akindynowa, Z. Pietrzak, Wrocław 2014, s. 59-64

W stronę konserwatywnego pragmatyzmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2013, vol. VIII, fasc. 2, s. 35-44

Filozoficzne aspekty nauczania Kościoła katolickiego w kwestii statusu embrionu ludzkiego, „Przegląd Filozoficzn – Nowa Seria” 2009, nr 3 (71), s. 169-176

Między racjonalizmem a fideizmem. Katolicka koncepcja wiary religijnej, „Nauka – Etyka – Wiara 2009”, red. A. Zabołotny, Warszawa 2009, s. 183-186

Jana Woleńskiego filozofia wiary, „Wiara, wiedza, uzasadnienie”, red. D. Leszczyński, Wrocław 2008, s. 47-54

Demokracja – konflikt – wykluczenie. Perspektywa naturalistyczna, „Demokracja, konflikt, wykluczenie. Krytyczne perspektywy współczesnej teorii społecznej i filozofii politycznej”, red. J. Nalichowski, M. Turowski, Wrocław 2008, s. 167-169

Natura ludzka – jaźń – indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2007, vol. II, fasc. 1, s. 55-76

Humanizm i naturalizm – współczesny spór o człowieka, „Kondycja człowieka współczesnego”, red. Cz. Piecuch, Kraków 2006, s. 185-197

Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy, „Prawda a metoda, cz. 2”, red. J. Jaskóła, A. Tomkowska, Wrocław 2006, s. 163-173

Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya, „Edukacja Filozoficzna” 2005, vol. 39, s. 235-249.

John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm, „Indywidualizm -wspólnotowość – polityka”, red. M. N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski, Toruń 2002, s. 317-331

Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty’ego/The Problem of the Self in Richard Rorty’s Philosophy, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1997, nr 1-2 (163-164), s. 67-121

Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii, „Dykcja” wiosna 1997, nr 5, s. 163-168

Z dziejów zasady przyjemności. Etyka Epikura a psychoanaliza Zygmunta Freuda, „Dykcja” jesień 1996, nr 3-4, s. 134-140

RECENZJE:

 Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One, red. J. Ryder, E. Višňovský, Amsterdam – New York, NY 2004; Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two, red. J. Ryder, K. Wilkoszewska, Amsterdam – New York, NY 2004, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 2005, nr 1 (29), s. 165-170

Innis R. E., Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics. University Park, PA 2003, w: „Focaal – European Journal of Anthropology” 2003, nr 42, s. 191-192

Boisvert R. D., John Dewey: Rethinking Our Time. Albany, 1998, w: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 1998, nr 2 (02), s. 127-134

TŁUMACZENIA:

MacIntyre A., Etyka i polityka. Warszawa 2009, s. 94-147

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Warszawa 2007, s. 220-301

Katznelson I., Krzywe koło liberalizmu. Listy do Adama Michnika. Wrocław 2006, s. 13-108

Laclau E.., Emancypacje, Wrocław 2003, s. 49-66, 143-164

Guthrie S. E., Dlaczego istnieje religia? W: Nauka i pseudonauka. Filozofia i religia, red. B. Chwedeńczuk, B. Stanosz, Warszawa 2000, s. 210-216

Shusterman R., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką. Wrocław 1998 , s. 23-110

Creel H., Wielka Gruda. Studium z filozofii chińskiej, „Dykcja” jesień 1997, nr 6, s. 133-140

Sluga H., Filozofia i polityka w nazistowskich Niemczech. Niemiecka misja: Niemieckie Towarzystwo Filozoficzne 1917-1944, „Odra” 1997, nr 2 (423), s. 52-61

PRACE REDAKCYJNE:

Studia Philosophica Wratislaviensia” (2017), vol. XII, fasc. 4  

Democracy and the Post-Totalitarian Experience. Amsterdam/New York, NY 2005

POPULARYZACJA I PUBLICYSTYKA:

Krótka refleksja na koniec roku, EWST.pl, 2021

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie, EWST.pl, 2020

Co możemy powiedzieć (o) Bogu? Prolegomena do teologii afatycznej, EWST.pl, 2020

 Biblia zrozumiala dla każdego?, EWST.pl, 2019

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?, EWST.pl, 2019

Ewolucjonizm jako współczesna mitologia. Wykład wygłoszony 17 marca 2014 roku w we wrocławskiej siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana. 

Ofensywa edukatorów seksualnych „Opcja na Prawo” lipiec-sierpień 2012, nr 7-8/127-128, s. 14

Tournée amatora palenia fajki, „Opcja na Prawo” maj 2012, nr 5/125, s. 26

Język religii w ujęciu filozofii analitycznej. Wykład i dyskusja zarejestrowane 11 grudnia 2011 w Domu Edyty Stein we Wrocławiu

 Dyskusja, Ewolucja, filozofia, religia, red. D. Leszczyński, Wrocław 2010, s. 155-172

 Dehumanizacja szkoły, „Opcja na Prawo” wrzesień 2011, nr 9/117, s. 11

 Ile rozumu jest w wierze? „Opcja na Prawo” marzec 2010, nr 3/99, s. 11

O publicznej obecności symbolu krzyża, „Opcja na Prawo” styczeń 2010, nr 1/97, s. 35-36

 Religia, społeczeństwo, krytyka: o potrzebie filozoficznego namysłu nad religią, „Opcja na Prawo” lipiec-sierpień 2009, nr 7-8/91-92, s. 28-29

 13 punktów Leona XIII, „Opcja na Prawo” lipiec-sierpień 2008, nr 7-8/79-80, s. 29-34

Credere aude! „Opcja na Prawo” maj 2008, nr 5/77, s. 37

 O wliczaniu stopnia z religii do średniej ocen, „Opcja na Prawo” październik 2007, nr 10/70, s. 5-7

Czy potępienie aborcji jest dogmatem? „Opcja na Prawo” lipiec-sierpień 2007, nr 7-8/67-68, s. 30-31

 W TOKU:

Czy można być szczęśliwym nihilistą? (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)