Prowadzone przedmioty

tel: +48 71 346 99 14

email: s.torbus@ewst.edu.pl

ORCID ID0000-0001-7406-4961

Były student BST oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie greki biblijnej oraz metod interpretacji tekstu. W EWST od 2000 roku.

Żona Aneta, dwoje dzieci.

Zainteresowania badawcze:

  • Analiza retoryczna Nowego Testamentu
  • Greka biblijna
  • Tradycja ustna w starożytności
  • Jan Chryzostom

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej, Legnica, 2006

ARTYKUŁY:

Kaznodzieja jako narzędzie łaski Bożej w modelu komunikacyjnym Jonathana Edwardsa, w: Słowo – kaznodziejskie i literackie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 2018, 63-74.

Retoryczne środki perswazji w 1.”Homilii na Dzieje Apostolskie” św. Jana Chryzostoma, w: Kazanie a literatura: dawniej i dzisiaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 2017, 93-104

Badania nad oralnością a egzegeza Ewangelii synoptycznych, Quaestiones Oralitatis, 2017, 3, 75-93.

Rola małżeństwa i rodziny w Corpus Paulinum w kontekście tradycji grecko-rzymskiej. 1 Kor 7, 1 w świetle „Ginekologii” Soranusa z Efezu. W: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy. Red. Jarosław M. Lipniak. Opera Theologiae Systematicae. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Wrocław 2015

„Baśnie starych kobiet” w 1 Tm 4, 7. okół interpretacji przymiotnika γραώδης . Theologica Wratislaviensia, t. 10, 2015

Krytyka wybranych sekretnych tradycji gnostyckich w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. B. Górka, W. Gajewski, WAM, Kraków, 2014

Stoicki kontekst użycia przymiotnika teleios w MT 5,48, Wratislaviensium Studia Classica, 2014, 3, 89-100

The Rhetorical Dispositio of 1 Cor. 11, 2-16 and the Problem of the Veil, w: New Chapters in the History of Rhetoric, Brill, Leiden, 2009, 507-521

Gnoza w Koryncie?: 1 List do Koryntian w świetle wczesnochrześcijańskich wzmianek na temat ruchów gnostyckich, w: Religia i polityka w świecie antycznym, Muzeum (Ostróda), Ostróda, 2005, 180-185

OPRACOWANIA BIBLIOGRAFICZNE:

Danielewicz Jerzy: De Ovidii Hymno in Bacchum Metamorphosibus inserto. Poznań 1977: w: Bibliographie analytique de la prière grécque et romaine: (1898-2003), Brepols, Turnhout, 2008, 621.

Danielewicz Jerzy: Morfologia hymnu antycznego. Poznań 1976, w: Bibliographie analytique de la prière grécque et romaine: (1898-2003), Brepols, Turnhout, 2008, 622.

Danielewicz Jerzy: Pieśni hymniczne Horacego. Poznań, 1975, w: Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine (1898-1998), Brepols, Turnhout, 2008, 621

Zieliński Tadeusz: Religia hellenizmu. Warszawa, Kraków, 1925, w: Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine (1898-1998), Brepols, Turnhout, 2008, 837

RECENZJE:

Rossetti, Le dialogue socratique, Éditions Les Belles Lettres, 2011, w: Peitho – Examina Antiqua 1 (2)/2011, ss. 215-218

TŁUMACZENIA:

Druga Sofistyka: stan badań i perspektywy, Theologica Wratislaviensia 2006, Tekst a interpretacja, 19-31.

Język pieśni pochwalnej i modlitwy, Theologica Wratislaviensia 2006, Tekst a interpretacja, 33-45.

PRACE REDAKCYJNE:

Suhrt-sampradana-mala. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Joannie Sachse przez przyjaciół, kolegów, uczniów w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Szczurek, S. Torbus, M. Wróbel, Wratislavinsium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia VI-VII (2017-2018)

Ewangelikalizm wobez wyzwań współczesności, red. S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski, Wrocław 2013

Theologica Wratislaviensia 6, Perspektywy biblijne, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław, 2011

POPULARYZACJA:

Agape, agapao, Głos Ewangeliczny 2020, z. 2, 36-40

Retoryka chrześcijan ewangelikalnych, w: Ewangelikalizm wobez wyzwań współczesności, red. S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski, Wrocław 2013, s. 77-85.

Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu, w: Ewangelikalizm wobez wyzwań współczesności, red. S. Smolarz, S. Torbus, W. Kowalewski, Wrocław 2013, s. 205-214.

W TOKU:

Commentary on 1 Corinthians, w: Central and Eastern European Biblical Commentary (2020)

Jan Chryzostom, Homilie na Dzieje Apostolskie – przekład z języka greckiego na język polski (2020)