Piotr LOrekProwadzone przedmioty

tel: 71 346 99 00

email: p.lorek@ewst.pl

ORCID ID0000-0003-4345-5235

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1999) oraz University of Glamorgan (2000). W 2004 roku na University of Wales obronił pracę doktorską z zakresu biblistyki.

W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie).

Od 2007 roku dziekan EWST.

Żona Alina, syn Emil, córka Natalia, whippet Luna.

Zainteresowania naukowe:
  • teologia biblijna
  • buddyzm zen
  • coaching

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie. Warszawa 2013: Chrześcijańska Akademia Teologiczna

The Motif of Exile, An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern. Monografie t.1. Wrocław 2006: Theologica Wratislaviensia,.

ARTYKUŁY:

1 Thessalonians”. W Central and Eastern European Bible Commentary, red. C. Constantineanu, P. Penner, 1470-1483.  Carlisle 2023: Langham Publishing.

„(Nie)substancjalność jednostki ludzkiej. Antropologiczne ujęcie dialogu między buddyzmem zen i chrześcijaństwem”. W Principia Philosophiae Christianae t. 3, red. naukowa R. Goczał, P. Mrzygłód, 209-225. Wrocław 2022: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

„Wybrane starożytne opisy początku i końca Mojżesza, Romulusa, Buddy, Aleksandra Wielkiego oraz Jezusa”, Theologica Wratislaviensia 16 (2021): 177-186.

“Religion als Metaphysik für das Volk, die den Jungen und Einfachen beigebracht wird. Dialog zwischen Demopheles und Philalethes von Artur Schopenhauer”. W: Religiositätskonzepte im 18. und 19. Jahrhundert in Philosophie, Literatur und Kunst, Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer 7, red. E. Szymani, M. Zielińska, N. Żarska (Hg.), 45-56. Lipsk 2021: Leipziger Universitätsverlag and AVA – Akademische Verlagsanstalt.

Epimenides z Krety w kontekście nowotestamentowym (Tt 1, 12; Dz 17, 28)”, Verbum Vitae 39/3 (2021): 849–863.

Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie. Zenistyczny i chrześcijański typ relatywizacji i reprezentacji człowieka”, Theologica Wratislaviensia 15 (2020): 139-154.

„Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera”. W Współczesne oblicza duchowości. Nova et vetera, red. B. Ferdek, P. Beyga, 51-69. Wrocław 2020: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Rudolfa Otta interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia mysterium tremendum”, Theologica Wratislaviensia 14 (2019): 81-93.

„Bodhidharma i Paweł. Buddyjskie i chrześcijańskie uzasadnienia postaw życiowych”, Communio 39 (2019) 3: 68-83.

„Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej”, Forum Pedagogiczne 9, 2/1 (2019): 107-118.

„Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha”, Verbum Vitae 36 (2019): 315-332.

»Żyję już nie ja« – Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym”, Theologica Wratislaviensia 12 (2017): 91-105.

Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię, Wrocławski Przegląd Teologiczny 25/1 (2017): 179-194.

„Jedno Istnienie i wielość form – reinterpretacja nauk ewangelicznego Jezusa w »Potędze teraźniejszości« Eckharta Tolle”. W Rzecz piękna, mądra, dobra. Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii t. III, red. S. Barć, P. Korobczak, A.Lorczyk, 211-227. Wrocław 2017: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

„Wybrane aspekty koncepcji »jednego ciała« w 1 Liście do Koryntian Apostoła Pawła”. W Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, Opera Theologiae Systematicae, red. J. Lipniak, 19-28. Wrocław 2015: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

„Na trzeci dzień – między dosłownością a symbolicznością ewangelicznych historii objawień zmartwychwstałego Chrystusa”. W Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie, red. A. Lorczyk, S. Barć, J. Zieliński, 71-82. Wrocław 2014: Instytut Filozofii UWr.

„Silence of Women. Rhetorical dispositio of 1 Cor 14:34-35”, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia II (XXXIII) 2013: 21-33.

Skończoność – nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych, Theologica Wratislaviensia 8 (2013): 115-124

„Obietnica prymatu Piotra z perspektywy luterańskiej”, Przegląd Religioznawczy t. 2 (2009): 49-66.

Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I, Studia Biblica et Orientalia t. 1 (2009): 245-258.

„Dialog wewnątrzkanoniczny: portrety enigmatycznej postaci Judasza”, Filozofia dialogu t. 7 (2009): 141-150.

„Wygnanie z Edenu a rozproszenie w Babel. Literacki i ideologiczny wymiar motywu wygnania w księdze Rodzaju”. W Genesis 1-3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, Scripta Theologica Thoruniensia t. 8, red. Z. Pawłowski, 61-69. Toruń 2009: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Apostoła Pawła pogląd na piekło”, Theologica Wratislaviensia 4 (2009): 29-38.

„Retoryczna dispositio 1 Listu do Tesaloniczan Pawła z Tarsu”, Rocznik Teologiczny ChAT, t. 1-2 (2008): 55-65.

„Współczesne tolle lege z perspektywy retorycznej. Osobiste czytanie versus zbiorowe słuchanie oraz ich wpływ na interpretację wybranych fragmentów nowotestamentowej literatury epistolograficznej”. W Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego, Colloquia Disputationes nr 9, red. E. Kotkowska, J. Moskałyk, M. Wiertlewska, 245-260. Poznań 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.

Od ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych”, Theologica Wratislaviensia 3 (2008): 23-29

„SUNEIDHSIS in Romans 2, 12-16”, EOS t. XCV (2008): 201-226.

„Jezus jako UIOS w Corpus Paulinum. Ujęcie typologiczne”, Ruch Biblijny i Liturgiczny t. 3 (2007): 209-217.

Apostoła Pawła osobowe przedstawienia Ducha Świętego z perspektywy semantycznej”, Theologica Wratislaviensia 2 (2007): 113-121.

Post mortem bezbożnych w literaturze żydowskiej z przełomu er”, Theologica Wratislaviensia 2 (2007): 25-38.

„Paralelna dispositio Listu do Rzymian Apostoła Pawła”, Classica Wratislaviensia t. XXVII (2007): 45-58.

„Ewangelia Izajasza w liście do Rzymian”, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego t. 26 (2006): 181-190.

Chiastyczna dispositio Pierwszego Listu Jana, Poznańskie Studia Teologiczne t.20 (2006):  67-75.

Podstawowe linearne i chiastyczne dispositio I Listu do Koryntian”, Theologica Wratislaviensia 1 (2006): 47-60.

RECENZJE:

Relacja i dialog. Wprowadzenie do ontologii trynitarnej prof. zw. dra hab. Macieja Manikowskiego”, Theologica Wratislaviensia 15 (2020): 207-212.

Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei ks. prof. zw. dra hab. Bogdana Ferdka”, Theologica Wratislaviensia 14 (2019): 133-137.

O odpustach 500 lat później (recenzja książki Bogdana Ferdka)”, Communio: międzynarodowy przegląd teologiczny. R. 37, nr 2/3 (2017): 292-295

The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45 by Mark Leuchter, Scripture Bulletin t.2 (2008): 66-67.

TŁUMACZENIA:

Rowan Williams, Przemowa na otwarcie międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego(z 3 lutego 2006 roku, Uniwersytet Wrocławski), Theologica Wratislaviensia 5 (2010): 19-25.

PRACE REDAKCYJNE:

Dietrich Bonhoeffer, Theologica Wratislaviensia 5 (2010).

Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Theologica Wratislaviensia 3 (2008) .

POPULARYZACJA I PUBLICYSTYKA:

Lekka ważka. Coaching światopoglądu (ebook). Wrocław 2022: Wydawnictwo Lekka Ważka.

To nie koniec. Ewangeliczne narracje o pustym grobie Jezusa, Warszawa 2019: Wydawnictwo Warto.

Bóg bez brody. Dzięgielów 2017: Wydawnictwo Warto.

Magazyn “Wiara i Mundur” Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Felietony “Jedynie Słowo”.

Wieczne męki piekielne w Biblii”, Oecumenica Silesiana 1 (2018): 73-82.

Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości dalekowschodniej”. W Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, red. S. Smolarz, S.Torbus, W. Kowalewski, 155-165. Wrocław 2013: EWST i Credo.

Mistyczna wiara i usprawiedliwienie – Duch Święty w sercu (PL) / Der mystische Glaube und die Rechtfertigung – Der Heilige Geist im Herzen (DE)Christophoribote 

W TOKU:

“Królestwo Boże i Nirwana. Absolutna dialektyka odrębności i jedności w chrześcijaństwie (Paul Tillich) i buddyzmie zen (Masao Abe)”, W Principia Philosophiae Christianae t.4 (2023).

„Absolutna wolność człowieka w filozofii zen (D.T. Suzuki) i teologii ewangelickiej (D. Bonhoeffer)”, Theologica Wratislaviensia 17-18 (2022-2023).