Łukasz Maskos-NyslerProwadzone przedmioty

tel: +48 71 346 99 14

email: l.maskos-nysler@ewst.pl

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku akademickim 1998-99 stypendysta Fulbrighta w Southern Illinois University w USA. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy pt. Demokracja jako ideał moralny w filozofii Johna Deweya (1859-1952).

Od 2001 r. pracuje jako nauczyciel etyki (od 2019 – także filozofii) w Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.  W latach 2005-2016 adiunkt w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UWr.

Uczestnik (współprowadzący) licznych przedsięwzięć i projektów mających na celu upowszechnienie filozofii i edukacji filozoficznej (m.in. „Anima(cje) Filozofii”, „Jestem z Wrocławia, więc  myślę”,  „Porządne myślenie”, „Wrocławska Wszechnica Filozoficzna”).

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

ARTYKUŁY:

(Nie)obecność dobra? (Nie)obecność zła? Rozważania o (nie)istnieniu wartości”,  Theologica Wratislaviensia 15 (2020): 19-27.

Czy można być szczęśliwym nihilistą?”, Theologica Wratislaviensia 14 (2019): 49-55.

Wartość ludzkiego życia – wybrane aspekty zagadnienia”, Theologica Wratislaviensia 14 (2019): 27-38

Sceptycyzm jako sposób życia, czyli o tym, jak myśleć filozoficznie i w konsekwencji nie żywić żadnych filozoficznych poglądów”.  W Naukowe rozważania o problemach z zakresu filozofii, kultury i historii. Red. M. Iwaniuk, K. Skrzątek, 128-138. Lublin 2021.

„Człowiek, kultura współczesna, filozofia w ujęciu tomizmu konsekwentnego”.  W Aesthesis i Ratio. Człowiek w przestrzeni kultury i estetyki, red. J. Krasicki, T. Akindynowa, Z. Pietrzak, 59-64. Wrocław 2014.

„W stronę konserwatywnego pragmatyzmu”.  Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, vol. VIII, fasc. 2: 35-44.

„Filozoficzne aspekty nauczania Kościoła katolickiego w kwestii statusu embrionu ludzkiego”.  Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2009, nr 3 (71): 169-176.

„Między racjonalizmem a fideizmem. Katolicka koncepcja wiary religijnej”. W Nauka – Etyka – Wiara 2009, red. A. Zabołotny, 183-186. Warszawa 2009.

„Jana Woleńskiego filozofia wiary”. W Wiara, wiedza, uzasadnienie, red. D. Leszczyński, 47-54. Wrocław 2008.

„Demokracja – konflikt – wykluczenie. Perspektywa naturalistyczna”. W Demokracja, konflikt, wykluczenie. Krytyczne perspektywy współczesnej teorii społecznej i filozofii politycznej, red. J. Nalichowski, M. Turowski, 167-169. Wrocław 2008.

„Natura ludzka – jaźń – indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya”. Studia Philosophica Wratislaviensia 2007, vol. II, fasc. 1: 55-76.

„Humanizm i naturalizm – współczesny spór o człowieka”. W Kondycja człowieka współczesnego, red. Cz. Piecuch, 185-197. Kraków 2006.

„Johna Deweya pragmatyczna koncepcja prawdy”. Prawda a metoda, cz. 2, red. J. Jaskóła, A. Tomkowska, 163-173. Wrocław 2006.

„Demokracja i absolutny idealizm we wczesnej filozofii Johna Deweya”, Edukacja Filozoficzna 2005, vol. 39: 235-249.

„John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm”, W Indywidualizm -wspólnotowość – polityka, red. M. N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski, 317-331. Toruń 2002.

“Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty’ego/The Problem of the Self in Richard Rorty’s Philosophy”, Kwartalnik Pedagogiczny 1997, nr 1-2 (163-164): 67-121.

„Konsekwencje linguistic turn. Richard Rorty o zwrocie lingwistycznym w filozofii”, Dykcja wiosna 1997 (5): 163-168.

„Z dziejów zasady przyjemności. Etyka Epikura a psychoanaliza Zygmunta Freuda”, Dykcja jesień 1996 (3-4):134-140.

RECENZJE:

Barć S., Kwiat Buddy, palec Kratylosa. Zen a filozofia Zachodu. Wrocław 2020. W wszystkoJEDNO.org, Blog Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu im. Willigisa Jägera 2022.

Poraj-Żakiej A., Stulecie Willigisa. Biografia duchowa Willigisa Jägera, benedyktyna i mistrza zen. Wrocław 2022,  W Theologica Wratislaviensia 15 (2020): 197-206

Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum, Volume One”, red. J. Ryder, E. Višňovský, Amsterdam – New York, NY 2004; Deconstruction and Reconstruction: The Central European Pragmatist Forum, Volume Two”, red. J. Ryder, K. Wilkoszewska, Amsterdam – New York, NY 2004,  W Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 2005, nr 1 (29): 165-170

Innis R. E., “Pragmatism and the Forms of Sense. Language, Perception, Technics”. University Park, PA 2003,  Focaal – European Journal of Anthropology 2003 (42): 191-192

Boisvert R. D., John Dewey: Rethinking Our Time”. Albany, 1998,  Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 1998, nr 2 (02): 127-134

TŁUMACZENIA:

MacIntyre A., Etyka i polityka, 94-147. Warszawa 2009.

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, 220-301. Warszawa 2007.

Katznelson I., Krzywe koło liberalizmu. Listy do Adama Michnika, 13-108. Wrocław 2006.

Laclau E., Emancypacje, 49-66, 143-164. Wrocław 2003.

Guthrie S. E., Dlaczego istnieje religia?  Nauka i pseudonauka. Filozofia i religia, red. B. Chwedeńczuk, B. Stanosz, 210-216. Warszawa 2000.

Shusterman R., Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, 23-110. Wrocław 1998.

Creel H., Wielka Gruda. Studium z filozofii chińskiej”, Dykcja jesień 1997 (6): 133-140.

Sluga H., Filozofia i polityka w nazistowskich Niemczech. Niemiecka misja: Niemieckie Towarzystwo Filozoficzne 1917-1944”, Odra 1997, nr 2 (423): 52-61.

PRACE REDAKCYJNE:

Theologica Wratislaviensia 16 (2021).

Studia Philosophica Wratislaviensia 2017, vol. XII, fasc. 4.

Democracy and the Post-Totalitarian Experience. Amsterdam/New York, NY 2005.

POPULARYZACJA I PUBLICYSTYKA:

Co usłyszałem od Mistrza Alexandra? Ontologia, epistemologia i aksjologia „Pustej Chmury”, wszystkoJEDNO.org, Blog Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu im. Willigisa Jägera, 2023.

Jakie rozumienie człowieka zawarte jest w przekazie linii zen „Pusta Chmura”?, wszystkoJEDNO.org, Blog Fundacji Mądrość Wschodu i Zachodu im. Willigisa Jägera, 2021.

Krótka refleksja na koniec roku, EWST.pl, 2021.

Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie, EWST.pl, 2020.

Co możemy powiedzieć (o) Bogu? Prolegomena do teologii afatycznej, EWST.pl, 2020.

, EWST.pl, 2019.

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?, EWST.pl, 2019.

Ewolucjonizm jako współczesna mitologia. Wykład wygłoszony 17 marca 2014 roku w we wrocławskiej siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana.

„Ofensywa edukatorów seksualnych”. Opcja na Prawo lipiec-sierpień 2012, nr 7-8/127-128: 14

„Tournée amatora palenia fajki”. Opcja na Prawo maj 2012, nr 5/125: 26

Język religii w ujęciu filozofii analitycznej. Wykład i dyskusja zarejestrowane 11 grudnia 2011 w Domu Edyty Stein we Wrocławiu

 Dyskusja, Ewolucja, filozofia, religia, red. D. Leszczyński, Wrocław 2010: 155-172

 „Dehumanizacja szkoły”. Opcja na Prawo wrzesień 2011, nr 9/117: 11

 „Ile rozumu jest w wierze?”. Opcja na Prawo marzec 2010, nr 3/99: 11

„O publicznej obecności symbolu krzyża”. Opcja na Prawo styczeń 2010, nr 1/97: 35-36

 „Religia, społeczeństwo, krytyka: o potrzebie filozoficznego namysłu nad religią”. Opcja na Prawo lipiec-sierpień 2009, nr 7-8/91-92: 28-29.

 „13 punktów Leona XIII”. Opcja na Prawo lipiec-sierpień 2008, nr 7-8/79-80: 29-34.

„Credere aude!”. Opcja na Prawo maj 2008, nr 5/77: 37.

„O wliczaniu stopnia z religii do średniej ocen”. Opcja na Prawo październik 2007, nr 10/70: 5-7.

„Czy potępienie aborcji jest dogmatem?”. Opcja na Prawo lipiec-sierpień 2007, nr 7-8/67-68: 30-31.