Przedmioty EWST

Wstęp do Nowego Testamentu II

Wstęp do Nowego Testamentu II

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: II

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Wstęp do Nowego Testamentu II to kontynuacja zapoznawania się z księgami NT, rozpoczętego podczas zajęć Wstępu do Nowego Testamentu I. Przedmiot pozwala zapoznać się z uwarunkowaniami historycznymi wybranych listów NT, a także z ich aspektami literackimi i teologicznymi oraz sposobami, podejściami i problemami interpretacyjnymi oraz ich wykorzystaniem w różnych środowiskach eklezjalnych.

Wstęp do Nowego Testamentu II obejmuje następujące księgi Nowego Testamentu: List do Rzymian, 1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, 1 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Judy, Apokalipsa Jana

Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem różnych perspektyw, tradycji, metod pracy nad tekstami ewangelicznymi. Prowadzący uwzględnia najnowsze badania nad Nowym Testamentem. Przyjęta forma zajęć – konwersatorium umożliwia stały aktywny udział wszystkich uczestników zajęć.

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne podejścia do interpretacji listów NT stosowane w instytucjach eklezjalnych
  • uczą się praktycznie stosować metody interpretacji listów NT uwzględniając ich historyczne, kulturowe, literackie i teologiczne uwarunkowania
  • ćwiczą interpretację listów NT w kontekście eklezjalnym, z uwzględnieniem ich tematu, celów, kontekstu historycznego, uwarunkowań kulturowych, struktury literackiej i głównych wątków teologicznych

Filmy

MATW online: Anatomia i układ ruchowy światopoglądu
MATW online: Apostoł Paweł - świadek, misjonarz, teolog
EWST online: Czy homoseksualiści pójdą do nieba? Ewangelikalizm wobec osób LGBT
EWST online: Greckie sympozjony i chrześcijańskie agapy
EWST online: Spór o ciało Mojżesza. Interpretacja i źródła Jud 9
MATW online: Kościół i władza w ujęciu apostoła Pawła
Biblioteka EWST: Do czego mogą się przydać komentarze biblijne?