Kalina WojciechowskaProwadzone przedmioty

email: k.wojciechowska@ewst.pl

ORCID ID: 0000-0002-0028-6905

Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; studiowała również w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Ewangelickim Fakultecie Teologicznym (Evangelisch-Theologische Fakultät) Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1999 obroniła w ChAT pracę doktorską z zakresu biblistyki, a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej.

Profesor w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT, wykładowczyni EWST we Wrocławiu i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2011 r. członkini Komitetu Nauk Teologicznych PAN; w kadencji 2015-2018 i 2019-2023 zastępczyni przewodniczącego KNT PAN.

Od 2012 członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

W EWST od 2008 r.

Zainteresowania badawcze:

  • Egzegeza ksiąg narracyjnych Nowego Testamentu
  • Egzegeza listów powszechnych Nowego Testamentu
  • Zagadnienia języka religijnego

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (współautor: Mariusz Rosik), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2020 ISBN 978-83-60273-53-1

Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba (współautor: Mariusz Rosik), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018 ISBN 978-83-60273-45-6

Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, (redakcja naukowa wraz z Wsiewołodem Konachem), Warszawa 2013, ChAT, ISBN 978-83-60273-32-6

Opowiadam wam jak Piotr: elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka, Warszawa 2006, ChAT, ISBN 83-60273-00-6

Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie (wraz z Alfredem Tschirschnitzem), Warszawa 1996, ChAT, ISBN 83-901296-7-1

ARTYKUŁY:

„Łaską – przez wiarę” – Lutra koncepcja usprawiedliwienia grzesznika. Perspektywa egzegetyczno-hermeneutyczna, Roczniki Teologiczne LXVII z. 7/2020, ss.  85-109

Dobrotliwy i matczyny czy surowy i ojcowski? Obraz Boga w kazaniach luterańskich kobiet, w: Język homilii i kazań, red. W. Przyczyna, K. Skowronek, Tarnów 2020, ss. 103-114

Rekontekstualizacja i reinterpretacja Ps 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33, Rocznik Teologiczny ChAT LXI z. 4/2019, ss. 587-610

Veritas graeca, veritas latina et veritas confessionis w staropolskich tłumaczeniach Nowego Testamentu na przykładzie Listu Jakuba, Poznańskie Studia Polonistyczne, t. 25 nr 2, 2018, ss. 315-325. (współautor – M. Rosik)

Ziemia wydaje plon. Funkcja i znaczenie leksemu „ziemia” i jego hiponimów w przypowieści o siewcy (Mk 4,1-9), Theologica Wratislaviensia, t. 13, 2018. ss. 109-129

Postać podobna synowi człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) – teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi w przekładzie Apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach mariawitów w Polsce, Colloquia Theologica Ottoniana 2/2017, ss. 227-245

Na początku była tajemnica i zanurzenie – relacje między pojęciem mysterion (ascramentum) a obrzędami chrzcielnymi w Nowym Testamencie, w: Odkrywać dar chrztu św., red. S. Suwiński, Z. Wanat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 29-44

Aby słowo Boże dzięki śpiewowi wśród ludzi przebywało, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. XI, 2017, ss. 189-196

Poważana i pobożna erudytka czy kobieta rozwiązła? Próba destereotypizacji postaci Samarytanki (J 4,2-30.39-42), w: Niewiastę dzielną któż znajdzie? (Prz 31,10), red. A. Kubiś, K. Napora, Analecta Biblica Lublinensia, Lublin 2016, ss. 351-364.

Biblijna dyskryminacja i pseudoepigraficzna apoteoza kota, w: Ekologia wyzwaniem dla Kościoła, red. K. Halkowicz, J.M. Lipniak, M. Mejzner, Opera Theologiae Systematicae 7, Wrocław 2017

Nauki dla wybranych. Charakterystyka Ekskluzywnego nauczania Jezusa w Ewangelii Marka, w: Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. M. Humeniuk, I. Paszenda, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Erocławskiego, Wrocław 2017; ISBN 978-83-62628-34-7

Niewiasta czy kobieta? Teologiczne nacechowane passusów j 2,4 oraz J 19,26 we współczesnych przekładach Nowego Testamentu, w: Patronka filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. D. Muszyńska, Warszawa 2015, Wydawnictwo UKSW, ss.233-253;

Hebraica sive graeca veritas? Katolicko-luterańska reflaksja na temat natchnienia Septuaginty, w: Scripturae Sacrae Propagator. Księga wydana z okazji 80 rocznicy urodzin ks. prof. Janusza M. Czerskiego, red. K. Ziaja, Opole 2015; Wydawnictwo wydziału Teologicznego UO, ss. 231-263 (współautor – M. Rosik)

Czy psy zasługują na zbawienie? Religijno-kulturowe uwarunkowania Ap 22,15, w: Ekologia wyzwaniem dla teologii, red. J. M. Lipniak, Wrocław 2016, Papieski Wydział Teologiczny we Wroclawiu, ss. 379-401

Zaprzedany w niewole grzechu (Rz 7,14) – luterańskie spojrzenie na grzeszność człowieka, w: Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do XX w., red. B. Purc-Stępniak, Gdańsk 2016; Muzeum Narodowe w Gdańsku; ss. 45-52

Jezus jako pater familias. Relacje ojca i dzieci w czasach Jezusa i ich nowotestamenowa reinterpretacja, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny: szansa i życiowe problemy, red. J. M. Lipniak, Wrocław 2015, s. 39-52

Horyzont geograficzny Ewangelii Marka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 21, Geografia Historyczna. Wyzwania przyszłości, red. M. Deptuła, Łódź 2015, s. 119-136

Grzech – zemsta szatana- Adaptacja tekstów biblijnych oraz apokryficznej Pokuty Adama w hamartiologii nurtu adamickiego, Gdański Rocznik Ewangelicki, vol. IX, 2015, s. 171-184

Nowa świątynia u progu nowej ery. Sposoby obecności Księgi Aggeusza w Nowym Testamencie, Collectanea Theologica 4/2012

Odpuścić grzechy, zachować wiernych (J 20,23), Gdański Rocznik Ewangelicki, t. VII, 2013

W TOKU:

Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, Wisdom that Comes from Above. A Structural Commentary on the Letter of James, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen, seria: A Commentary on the Antilegomena (w druku)

Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, Głosząc przyjście Pana. Komentarz strukturalny do Drugiego Listu św. Piotra, Wydawnictwo Naukowe ChAT. (w przygotowaniu)