Joel BurnellProwadzone przedmioty

tel: +48 668 366 788

email: j.burnell@ewst.edu.pl

 

Pochodzi ze stanu Oregon w USA. Ukończył Oregon State University w Corvallis w 1977 r. uzyskując stopień inżyniera chemii (B.S.). Po studiach przez 18 lat działał w Campus Crusade for Christ, w tym 10 lat prowadził służbę wśród studentów w Krakowie, a potem w Warszawie.

W 1992 r. ukończył z wyróżnieniem Western Conservative Baptist Seminary, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie misjologii (M.Div.), a rok później stopień magistra teologii (Th.M.). W 1993 r. został ordynowany na urząd pastora w First Conservative Baptist Church w Roseburgu w stanie Oregon, i w tym samym roku podjął pracę w BST (obecnie EWST).

W 2007 r. obronił pracę doktorską na Open University w Anglii (Ph.D.).

Członek zarządu Stowarszyszenia im. Dietricha Bonhoeffera – sekcja Polska. Dyrektor Centrum Jonathana Edwards – Polska przy EWST. Członek rady redakcyjnej Jonathan Edwards Online Journal, New Haven, The Jonathan Edwards Center at Yale University.

Żona Renata, troje dzieci.

Zainteresowania naukowe:

  • dogmatyka
  • etyka teologiczna
  • teologia polityczna
  • Dietrich Bonhoeffer
  • Jonathan Edwards

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

Poetry, Providence and Patriotism: Polish Messianism, in Dialogue with Dietrich Bonhoeffer, Princeton Theological Monograph Series, Pickwick Publications, Eugene, Oregon USA 2009.

ARTYKUŁY:

Free Will and Moral Responsibility: The Jonathan Edwards – Edward Chauncy debate, with implications for American literature and culture; w: Polish Journal for American Studies 2021

Learning to Sail on the Open Sea: Bonhoeffer on Resilience, w: Resilience in a Troubled World, Malta 2019

Identitary Politics and Political Theology in Poland: A Response, w: Identitary Temptations: Identity Negotiations Between Emancipatipon and Hegemony, (Concordia Reihe Monographien – Band 73), Aachen 2019, s. 286-298

Towards a Theology of the Earth with Dietrich Bonhoeffer, w: Theologica Wratislaviensia, tom 13, Wrocław  2018, s. 77-86

Revivals in Eighteenth-Century Poland: Jonathan Edwards and the Conversion of Polish Jews, Jonathan Edwards and the Conversion of Jews in Poland, w: The Global Edwards, red. Rhys Bezzant, Eugene, Oregon 2017, s. 103-117

Etyka królestwa Bożego wobec małżeństwa i rozwodu, w: Ekumeniczna Wizja Małżeństwa i Rodziny,  Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2015, s. 117-145

Jonathan Edwards and the Beauty of Work: A Post-Colonial Contribution to Business Ethics, w: Beyond Words: Crossing Borders in English Studies Tom I, Kraków 2015, s. 183-200

Mystical Aspects of Dietrich Bonhoeffer’s theologia crucis, w: Między Transcendencją a Immanencją – Mistyka Śląska, red. Bogdan Ferdek, Leon Miodoński, Wrocław 2015, s. 179-210

Dietrich Bonhoeffer and the Polish Opposition Movement (1968-1989), w: Bonhoeffer and Interpretive Theory: Essays on Methods and Approaches, International Bonhoeffer Interpretations, tom 6, red. Peter Frick, Frankfurt: Peter Lang, 2012, s. 183-211

Jonathan Edwards Meets Dietrich Bonhoeffer: True Religion or Non-Religious Christianity, w Jonathan Edwards Studies: Online Journal, tom 4, nr 2, 2014, s. 248-264

Bonhoeffer as Exemplar of Spiritual Leadership: Confessing by Way of Resistance, w: Theologica Wratislaviensia, tom 9, Wrocław 2014 , s. 113-125

Niereligijna duchowość Dietricha Bonhoeffera: Chrześcijański humanizm i krytyka religii Bonhoeffera – recepcja polska, w: Duchowość Religijna jako Droga Wewnętrznego Doskonalenia Współczesnego Człowieka Zachodniego Chrześcijaństwa. Konteksty Antropologiczne i Socjologiczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, s. 368-388.

Spotkać Boga w bogu: teologia bliźniego Dietricha Bonhoeffera,  w: Teologia bliźniego, Wrocław 2011, s. 171-180

Polish Messianism and Rudolf Otto, w: Considerations on Rudolf Otto’s The Holy, Sources of the Philosophy and Phenomenology of Religion, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010, s. 107-123.

Polish Messianism and Dietrich Bonhoeffer: w Bearing Responsibility for Others, Wroclaw 2008, s. 195-206. Polska wersja: Mesjanizm Polski a Dietrich Bonhoeffer, w: Teologica Wratislaviensia, tom 5, Wrocław 2010, s. 55-71

Wpływ Dietricha Bonhoeffera na Polski Ruch Opozycyjny w latach 1968-1989, w: Teologica Wratislaviensia, tom 5, Wrocław 2010, s. 107-130

Sanctorum Communio, Dietrich Bonhoeffer’s Theology of Sociality as a Christocentric Reception of the Philosophy of Dialogue, w: Filozofia Dialogu, vol. 8,  Adam Mickiewicz University, Poznań 2009, s. 115-128

A Post-Messianic, Bonhoefferian Alternative to Polish Secularism and Fundamentalism, w: Dietrich Bonhoeffers Theologie heute / Dietrich Bonhoeffer’s Theology Today, (Papers and Addresses from the X International Bonhoeffer Congress, Prague July 2008), (Fall, 2009), s. 171-187

Bonhoeffer on God and Time, w: Theologica Wratislaviensia, vol. 2, Wroclaw, Poland, January 2008, s. 63-74

RECENZJE:

Paul Spanring, Dietrich Bonhoeffer and Arnold Köster. Wipf & Stock, 2014, w International Bonhoeffer Society Newsletter, nr 1 (2014).

PRACE REDAKCYJNE:

Dietrich Bonhoeffer na 500-lecie Reformacji, Teologica Wratislaviensia, tom 11, red. Joel Burnell, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Wrocław 2016, 211 stron (redakcja)

Lękliwe duszy pytają (polskie tłumaczenie), John Matthews, Theologica Wratislaviensia, Monografie tom 3, Wrocław 2015, 93 strony

Jonathan Edwards – Wybór pism (polskie tłumaczenie), Theologica Wratislaviensia, Monografie tom 2 Wrocław 2014, 408 stron (redakcja)

Jonathan Edwards, Teologica Wratislaviensia, tom 7, red. J. Burnell,  Wrocław  2012, 246 stron (redakcja i wstęp)

Dietrich Bonhoeffer, Theologica Wratislaviensia, tom 5, red. J. Burnell, P. Lorek, Wrocław 2010, 222 strony (redakcja)

Bearing Responsibility for Others: Papers from the International Bonhoeffer Congress commemorating the 100th anniversary of the Birth of Dietrich Bonhoeffer, Wroclaw 2008, 223 stron (redakcja)

POPULARYZACJA:

Bonhoeffer jako patriota swoich czasów, Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, Szczecin (2018).

Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy a Chrześcijanin w III RP: Duchowość Bonhoeffera Dziś, Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie, 31 Maja – 02 Czerwca 2013, Szczecin, Lipiec 2013, s. 56-72.

Ku nowemu modelowi etyki ewangelikalnej, w Ewangelikalizm polski wobec wyzwań wspołczesności, Wrocław, EWST (2013), s. 169-180.

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej, w Ewangelikalizm polski wobec wyzwań wspołczesności, Wrocław, EWST (2013), s. 193-203.

Rozwód i powtórne małżeństwo w kościołach ewangelikalnych, w Ewangelikalizm polski wobec wyzwań wspołczesności, Wrocław, EWST (2013), s. 215-224.

W TOKU:

Bonhoeffer on Transcendence: Experiencing Christ in This World, w Reconsidering Transcendence: Between Presence and Absence, Malta (pending publication in 2021).

JEC-Poland: Plans, Projects, Perspectives, w: Yale and the International Edwards, Yale (Pending publication: 2021).

Jonathan Edwards and Dietrich Bonhoeffer: Beyond Metaphysics, submitted for publication, w: Edwards and Germany, Transatlantic Currents, Gottingen (2021).