Opis przedmiotu

Wstęp do teologii ewangelikalnej to zajęcia, których celem jest zapoznanie z przekonaniami, założeniami oraz podstawami teologicznymi ewangelikalizmu. Podczas wykładów poruszane są takie kwestie jak historia i współczesność ruchu ewangelikalnego, wyznawane wartości teologiczne i etyczne, stosunek do dialogu ekumenicznego oraz zjawisk takich jak postmodernizm czy zaangażowanie społeczno kulturowe. Omawiana jest także specyfika polskiego ewangelikalizmu oraz współczesne wyzwania i szanse tego nurtu w naszym kraju.

Zajęcia Wstęp do teologii ewangelikalnej odbywają się w formie wykładów. Oczywiście w ich trakcie możliwa i zalecana jest także dyskusja.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z historią i założeniami ewangelikalizmu
  • uzyskują wiedzę z zakresu współczesnej teologii ewangelikalnej obecnej w praktyce kościelnej
  • dokonują analizy wybranych problemów filozoficzno-teologicznych z zakresu ewangelikalizmu
  • poszukują adekwatnych rozwiązań tych problemów
  • uczą się prowadzić dyskusję z pozycji współczesnego ewangelikalizmu z osobami reprezentującymi inne nurty myślowe
  • szukają możliwości twórczego włączenia się w działalność misyjno społeczną Kościołów i wspólnot ewangelikalnych

Zobacz artykuły: