Opis przedmiotu

Wstęp do Starego Testamentu II obejmuje zagadnienia dotyczące poezji hebrajskiej, psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich. Zajęcia pozawalają na zapoznanie się z tymi rodzajami literackimi, ich tłem historyczno-kulturowym oraz podstawami interpretacji, zgodnej z gatunkiem literackim księgi ST lub jej fragmentu.

Wstęp do Starego Testamentu II obejmuje następujące Księgi: Księga Psalmów, Księga Przypowieści, Księga Hioba, Księga Koheleta,  Księga Amosa, Księga Ezechiela, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza.

Zajęcia odbywają się w formie konserwatorium, co pozwala na aktywny udział wszystkich uczestników i wspólną pracę nad tekstami.

Literatura przedmiotu obejmuje zarówno teksty źródłowe jak też monografie i artykuły poświęcone poszczególnym gatunkom literackim w Starym Testamencie.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z tłem historyczno-kulturowym różnych rodzajów literackich znajdujących się w ST
  • poznają główne podejścia interpretacyjne odnoszące się do biblijnych psalmów, wybranej literatury mądrościowej oraz pism prorockich
  • uczą się interpretować wybrane fragmenty poetyckie Starego Testamentu
  • uczą się identyfikacji tematów przewodnich, środków literackich i struktury oraz poznają jej wpływ na interpretację starotestamentowych psalmów, przykładowych ksiąg literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich
  • zyskują wiedzę z zakresu biblistyki odnoszącą się do praktycznej interpretacji  starotestamentowej poezji hebrajskiej, psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich

Zobacz artykuły: