Opis przedmiotu

Prawo Wyznaniowe dotyczy praw i zobowiązań wszystkich obywateli w zakresie religii lub/i ich światopoglądu.  Zakreśla ramy oraz zasady tworzenia i działania wszelkich związków wyznaniowych oraz porządkuje ich relacje z państwem. Normuje także stosunek Państwa do religii w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Prawo wyznaniowe wyznacza w państwie poziom swobody i wolności religijnej, a tym samym ma bezpośredni związek z najistotniejszym obszarem naszych wolności – z prawami człowieka.

Przedmiot ma formę konwersatorium. Każdy moduł rozpoczyna się krótkim, treściwym wprowadzeniem a następnie, w oparciu o materiały źródłowe, studenci dyskutują nad konkretnymi zagadnieniami. Zajęcia obfitują także w przykłady konkretnych spraw i problemów w zakresie prawa wyznaniowego, pochodzące z polskiej i światowej praktyki prawnej.

Podczas zajęć studenci:

 • Otrzymują informacje na następujące tematy:
  • polskie rozwiązanie prawne dotyczące regulacji państwo – związki wyznaniowe
  • prawo dotyczące religii wyznaniowe w krajach reprezentujących różne porządki prawne w tym zakresie (m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Grecja czy USA)
  • stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów
  • ustrój Watykanu / Stolicy Apostolskiej
  • finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w innych krajach (w tym kwestia Funduszu Kościelnego)
 • Zapoznają się z praktycznymi aspektami prawa wyznaniowego dotyczącymi:
  • zawierania małżeństw (wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego)
  • nauczania religii w publicznych szkołach i przedszkolach
  • rejestracji związku wyznaniowego (Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych)
  • ulg i zwolnień podatkowych przyznawanych związkom wyznaniowym
 • Podejmują dyskusje na temat wad i zalet różnych rozwiązań dotyczących prawa wyznaniowego

Zobacz artykuły: