Opis przedmiotu

Filozofia religii to dziedzina filozofii, której polem badań są zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy (przeszłymi i spodziewanymi) wydarzeniami. Filozoficzne dyskusje na tematy związane z religią sięgają czasów starożytnych i pojawiają się w najwcześniejszych znanych tekstach filozofów. Dziedzina ta jest powiązana z wieloma innymi gałęziami filozofii, w tym metafizyką, epistemologią i etyką.

W Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na zajęcia z przedmiotu filozofia religii składają się wykłady i ćwiczenia. Zakres programu obejmuje czasy od starożytności do czasów nowożytnych. Część zajęć stanowią własne prezentacje uczestników oraz dyskusje nad poszczególnymi problemami.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z podstawowymi problematami z zakresu filozofii religii
  • zaznajamiają się z procesem kształtowania się tradycji filozoficznej z uwzględnieniem kontekstu teologicznego i kulturowego
  • poznają znaczenie filozofii religii dla rozwoju współczesnej myśli społecznej, politycznej i teologicznej
  • przygotowują się do do samodzielnej lektury tekstów filozoficznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi interpretacji tekstu filozoficznego
  • prowadzą dialog światopoglądowy z poszanowaniem innych poglądów
  • poznają znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego, szczególnie w zakresie metafizyki, dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturowych

Zobacz artykuły: