erasmus charter 2014-20
Deklaracja zgodności z polityką programu ERASMUS
1. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu stawia sobie za cel świadczenie wysokiej jakości kształcenia zarówno w wymiarze akademickim, jak i praktycznym, w środowisku wielu kultur i wyznań chrześcijańskich.Jednym z najistotniejszych elementów realizacji tego zadania jest stworzenie kadrze i studentom uczelni możliwości kontaktu i dialogu z innymi uczelniami reprezentującymi rozmaite kręgi kulturowo-wyznaniowe. Uważamy, że skutecznemu budowaniu tego rodzaju kontaktów sprzyja wysoki poziom mobilności kadry i studentów Szkoły, jak również możliwość przyjmowania przedstawicieli innych instytucji.Jako nowo powstała uczelnia stawiamy sobie za cel, aby w okresie najbliższych siedmiu lat nawiązać bliską współpracę z przynajmniej pięcioma innymi uczelniami w co najmniej trzech krajach Europy w zakresie programów wymiany kadry i studentów. Do tej pory nawiązaliśmy robocze kontakty ze szkołami w Belgii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainie oraz na Słowacji. Liczymy na sformalizowanie i zacieśnienie współpracy  z uczelniami w tych i innych krajach w ramach programu Erasmus.Pragniemy, aby każdy student trzyletniego programu licencjackiego miał możliwość zaliczenia jednego semestru studiów a uczelni zagranicznej.EWST podkreśla wagę uczenia się przez całe życie. Stworzyliśmy procedury pozwalające utrzymać kontakt z absolwentami i śledzić przebieg ich kariery, by móc jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby edukacyjne dzięki ofercie kursów podyplomowych i dokształcających, szkoleń oraz konferencji organizowanych zarówno w siedzibie szkoły, jak i stosownie do potrzeb całego kraju. Oferta ta jest kierowana w równym stopniu do absolwentów innych szkół i uczelni.Planujemy regularnie informować studentów i kadrę naszej szkoły o działaniach w ramach programu Erasmus organizując na początku semestru zimowego specjalne spotkania informacyjne. Karta uczelni Erasmusa wraz ze szczegółowymi informacjami na temat udziału w programach wymiany zostanie umieszczona na oficjalnej witrynie internetowej uczelni.Jako instytucja o profilu międzynarodowym przywiązujemy szczególną wagę do równego traktowania wszystkich pracowników i studentów uczelni, bez względu na ich wiek, płeć, kolor skóry, narodowość, stan zdrowia lub status społeczny bądź majątkowy.2. EWST dba o zachowanie najwyższego poziomu działań w ramach programów wymiany. Zarówno sam program kształcenia, jak i poszczególne przedmioty spełniają najwyższe normy akademickie w zakresie kwalifikacji wykładowców, treści, formy oraz możliwości praktycznego zastosowania nabytych umiejętności. Szczegółowy opis programu kształcenia (w tym lista zakładanych celów, profil absolwenta, wizja oraz misja) zamieszczony został na witrynie internetowej EWST. Tam również dostępne są dodatkowe informacje na temat każdego przedmiotu, w tym na temat kwalifikacji wykładowców, celów, liczby punktów kredytowych, zawartości merytorycznej i wymogów zaliczeniowych.

Każdy absolwent EWST  otrzymuje dyplom wraz z suplementem zawierającym szczegółowy opis przebiegu kształcenia akademickiego oraz praktycznego. Każdy student ma możliwość uzyskania dokumentu poświadczającego listę zaliczonych przedmiotów.

Studentowi przybywającemu do EWST w ramach wymiany przydzielony zostaje opiekun, którego zadaniem jest udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie zrozumienia obowiązującego systemu, spełnienia wymogów formalnych oraz wyboru kursów.

Większości studentów oferujemy zakwaterowanie w akademiku EWST. W przypadku braku wolnych miejsc w akademiku, EWST służy pomocą w znalezieniu kwatery.

Integralną część programu kształcenia stanowią kursy językowe, w szczególności w zakresie języka angielskiego. Część przedmiotów wykładana jest w języku angielskim. Możliwe jest składanie prac, zaliczeń i egzaminów w języku angielskim. W razie potrzeby EWST może organizować kursy nauki języka polskiego dla studentów zagranicznych.

Obok programów wymiany studentów, EWST promuje programy wymiany kadry. Zdobyliśmy doświadczenie współpracując m. in. z uczelniami czeskimi, brytyjskimi, irlandzkimi i niemieckimi. EWST zaprasza wykładowców z innych uczelni do wizyt dydaktycznych i badawczych. Jednocześnie wykładowcy i pracownicy EWST gotowi są do odwiedzin innych uczelni.

3. Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w EWST i traktowane są na równi z przedmiotami akademickimi. Celem praktyk jest stworzenie możliwości zastosowania umiejętności i narzędzi, które student otrzymuje w czasie zajęć. Obecnie w ramach programu licencjackiego wymaga się odbycia 600 godzin praktyk.

System praktyk został szczegółowo opisany w programie kształcenia dostępnym na witrynie internetowej EWST. Suplement wydawany studentom wraz z dyplomem zawiera dokładny opis przebiegu praktyk. Bez zaliczenia praktyk niemożliwe jest ukończenie studiów.

Praktyki odbywają się przez cały okres trwania studiów, zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i podczas wakacji (2-4 tygodnie, praktyki letnie).

Program praktyk łączy w sobie charakter indywidualny i zespołowy: w ciągu pierwszych czterech semestrów student odbywa praktyki indywidualne, natomiast na dwa ostatnie semestry studiów przewidziano realizację praktycznego projektu o charakterze zespołowym.

System praktyk umożliwia zdobycie doświadczeń zawodowych w różnych środowiskach: w szkołach, kościołach, jednostkach opiekuńczych, organizacjach pozarządowych, itp.

EWST organizuje studentom miejsce odbywania praktyk zawierając stosowne umowy z instytucjami prowadzącymi praktyki, określa sposób ich zaliczenia, monitoruje ich przebieg oraz dokonuje oceny po ich zakończeniu. Przebieg praktyk monitoruje z ramienia uczelni opiekun praktyk, który podlega dyrektorowi ds. praktyk studenckich. Ocena przebiegu praktyk ma charakter opisowy i obejmuje określenie celu oraz rodzaju praktyk, jak również zdobytych w ich trakcie umiejętności na tle całego programu kształcenia.

EWST przewiduje zaliczenie praktyk odbytych za granicą i poszukuje możliwości odbywania ich na terenie całej Unii Europejskiej.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej