Rekrutacja

Rekrutacja 2024/25 - warunki

  1. Warunkiem przyjęcia na studia na kierunku teologia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, której skutkiem będzie pozytywna opinia Komisji Rekrutacyjnej o predyspozycjach kandydata do podjęcia studiów teologicznych.
  2. Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien najpóźniej dwa dni przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej przygotować i przesłać elektronicznie następujące dokumenty rekrutacyjne:
    • arkusz rejestracyjny (wypełniamy go online)
    • skan świadectwa dojrzałości (załączony do formularza online)
    • fotografia cyfrowa (wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  3. Kandydat powinien przesłać na adres rekrutacja@ewst.pl potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką najpóźniej dwa dni przed wyznaczoną datą rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną, powinien zawrzeć tę informację w formularzu rejestracyjnym.

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych poprzez komunikator zdalny (ZOOM). Na uzasadniony wniosek kandydata rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się stacjonarnie, w siedzibie uczelni.

UWAGA: oryginał świadectwa dojrzałości lub jego kopię z notarialnym poświadczeniem zgodności należy dostarczyć do wglądu w dziekanacie – osobiście albo pocztą – najpóźniej do 5 dni od terminu rozmowy.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2024/25