Rekrutacja

Studenci z Ukrainy z bezpłatnym indeksem

Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 2/06/2022 akcję promocyjną „Studenci z Ukrainy”, kierowaną do obywateli Ukrainy ze wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, którzy chcieliby podjąć studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

Nagrodą dla zwycięzcy jest stypendium w postaci dofinansowania do opłat za studia w wysokości 100% czesnego przez pierwsze dwa lata licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia.

 

Regulamin konkursu "Studenci z Ukrainy"

§1

Konkurs jest skierowany do obywateli Ukrainy ze wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, którzy chcieliby podjąć studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią).

§2
 1. Uczestnicy konkursu mają możliwość uzyskania stypendium w postaci dofinansowania do opłat za studia w wysokości 100% czesnego przez pierwsze dwa lata licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia.
 2. Stypendia są przeznaczone dla 10 osób, które pierwsze złożą wnioski i wezmą udział w rozmowie rekrutacyjnej z pozytywnym wynikiem.
§3
 1. Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w rekrutacji na studia w EWST, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich kandydatów.
 2. Niezależnie od wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie www.ewst.pl/rekrutacja-online/ uczestnicy konkursu powinni wskazać swoje motywy oraz oczekiwania wobec studiów teologicznych w EWST lub opisać swoją służbę, działalność kościelną, charytatywną lub misyjną albo inną podejmowaną inicjatywę o charakterze religijnym lub prospołecznym. Opis powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać ok. 2500 znaków (nie więcej niż 1 strona tekstu).
 3. Pracę konkursową należy wysłać na adres e-mail uczelni: rekrutacja@ewst.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
§4
 1. Laureaci konkursu „Studenci z Ukrainy” nie mogą brać udziału w innych konkursach organizowanych przez EWST, w których nagrodą jest obniżenie czesnego za studia, jak też w programie stypendialnym EWST.
 2. Stypendium przyznane w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST, jak też nie podlega wypłacie w formie pieniężnej.
 3. Przyznane stypendium zostanie cofnięte w przypadku skreślenia studenta z listy studentów lub niepodjęcia studiów. Stypendium może zostać cofnięte przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta.
 4. Po zakończeniu 2-letniego okresu pobierania stypendium student zobowiązany jest do opłacania czesnego na normalnych zasadach, wg stawek obowiązujących studentów rozpoczynających studia w tym roku akademickim. Student może wówczas ubiegać się o dofinansowanie czesnego w ramach programu stypendialnego EWST oraz uczestniczyć w innych konkursach, w których nagrodą jest obniżenie czesnego za studia.
§6
 1. Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej uczelni.
§7

Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2022/23 i 2023/24.