Rekrutacja

Studenci z Ukrainy z bezpłatnym indeksem

Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej wprowadził zarządzeniem 2/06/2023 akcję promocyjną „Studenci z Ukrainy”, kierowaną do obywateli Ukrainy, którzy chcieliby podjąć studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

Nagrodą dla zwycięzcy jest stypendium w postaci dofinansowania do opłat za studia w wysokości 100% czesnego przez pierwsze dwa lata licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia.

Regulamin konkursu "Studenci z Ukrainy"

§1

Konkurs jest skierowany do obywateli Ukrainy, którzy chcieliby podjąć studia teologiczne w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej (dalej zwanej: EWST lub uczelnią).

§2
 1. Uczestnicy konkursu mają możliwość uzyskania stypendium w postaci dofinansowania do opłat za studia w wysokości 100% czesnego przez pierwsze dwa lata licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia.
 2. Stypendia są przeznaczone dla 5 osób, które pierwsze złożą wnioski i wezmą udział w rozmowie rekrutacyjnej z pozytywnym wynikiem.
§3
 1. Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w rekrutacji na studia w EWST, w tym w rozmowie kwalifikacyjnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich kandydatów.
 2. Niezależnie od wypełnienia formularza rekrutacyjnego, uczestnicy konkursu powinni wskazać swoje motywy oraz oczekiwania wobec studiów teologicznych w EWST lub opisać swoją służbę, działalność kościelną, charytatywną lub misyjną albo inną podejmowaną inicjatywę o charakterze religijnym lub prospołecznym. Opis powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać ok. 2500 znaków (nie więcej niż 1 strona tekstu).
 3. Pracę konkursową należy wysłać na adres e-mail uczelni: rekrutacja@ewst.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.
§4
 1. Kandydat powinien znać język polski co najmniej na poziomie B1.
 2. Znajomość języka może być potwierdzona na podstawie posiadanego certyfikatu biegłości językowej lub zaliczonego testu, przeprowadzonego przed rozmową rekrutacyjną.
§5
 1. Laureaci konkursu „Studenci z Ukrainy” nie mogą brać udziału w innych konkursach organizowanych przez EWST, w których nagrodą jest obniżenie czesnego za studia, jak też w programie stypendialnym EWST.
 2. Stypendium przyznane w ramach niniejszego konkursu nie sumuje się z upustami przyznawanymi w ramach innych akcji promocyjnych prowadzonych przez EWST, jak też nie podlega wypłacie w formie pieniężnej.
 3. Przyznane stypendium zostanie cofnięte w przypadku skreślenia studenta z listy studentów lub niepodjęcia studiów. Stypendium może zostać cofnięte przez Uczelnię w przypadku rażącego naruszenia obowiązków studenta.
 4. Po zakończeniu 2-letniego okresu pobierania stypendium, student zobowiązany jest do opłacania czesnego na normalnych zasadach, wg stawek obowiązujących studentów rozpoczynających studia w tym roku akademickim. Student może wówczas ubiegać się o dofinansowanie czesnego w ramach programu stypendialnego EWST oraz uczestniczyć w innych konkursach, w których nagrodą jest obniżenie czesnego za studia.
§6
 1. Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej uczelni.
§7

Konkurs obowiązuje w roku akademickim 2023/24 i 2024/25.