Przedmioty EWST

filozofia religii

Filozofia religii

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: III

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Filozofia religii to dziedzina filozofii, której polem badań są zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy (przeszłymi i spodziewanymi) wydarzeniami. Filozoficzne dyskusje na tematy związane z religią sięgają czasów starożytnych i pojawiają się w najwcześniejszych znanych tekstach filozofów. Dziedzina ta jest powiązana z wieloma innymi gałęziami filozofii, w tym metafizyką, epistemologią i etyką.

W Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na zajęcia z przedmiotu filozofia religii składają się wykłady i ćwiczenia. Zakres programu obejmuje czasy od starożytności do czasów nowożytnych. Część zajęć stanowią własne prezentacje uczestników oraz dyskusje nad poszczególnymi problemami.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z podstawowymi problematami z zakresu filozofii religii
  • zaznajamiają się z procesem kształtowania się tradycji filozoficznej z uwzględnieniem kontekstu teologicznego i kulturowego
  • poznają znaczenie filozofii religii dla rozwoju współczesnej myśli społecznej, politycznej i teologicznej
  • przygotowują się do do samodzielnej lektury tekstów filozoficznych z wykorzystaniem podstawowych narzędzi interpretacji tekstu filozoficznego
  • prowadzą dialog światopoglądowy z poszanowaniem innych poglądów
  • poznają znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego, szczególnie w zakresie metafizyki, dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturowych

Filmy

Język (w) teologii. XVI tom Theologica Wratislaviensa
(Nie)Obecność zła. XV tom Theologica Wratislaviensa
EWST online: Czy człowiek jest z natury zły?
EWST online: Bóg a świat - modele relacji
Geometria platońska a koncepcje angelologiczne - motyw pięciu żywiołów
EWST online: Radość męczeństwa - Orygenes
MATW online: Kim jest bóg filozofów?
EWST online: Czy Bóg istnieje? Stanowiska w kwestii istnienia Boga
EWST online: Jak mieć dobry seks? Przyczynek do etyki seksualności
EWST online: Piękno czy piekło różnorodności? Filozofia i teologia wobec pluralizmu religijnego
MATW online: Filozofia żydowska w zachodniej humanistyce. Lévinas i Fromm o hebrajskim humanizmie
EWST online: Czy sceptyk może być chrześcijaninem?
Debata "Czy można być szczęśliwym nihilistą?"
MATW online: Orygenes: nie bójmy się herezji!
EWST online: Jaka jest wartość ludzkiego życia?
EWST online: Platońska geometria a koncepcje angelologiczne
MATW online: Wielcy myśliciele ludzkości. Jan Jakub Rouseau - przewrót kopernikański w spojrzeniu na dziecko
MATW online: Religia to? piękne uczucie. Friedrich Schleiermacher
EWST online: Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie
MATW online: Po co nam utopie i co robić, kiedy ich nie ma?
Salon Wzajemnego Szacunku | Co jest istotą człowieczeństwa? Czy każdy jest stworzony na obraz Boga? No i co z tego?
EWST online: Sceptycyzm - sposób na życie?
EWST online: Filozoficzne barwy wolności - pocztówki znad krawędzi. Platon
EWST online: Filozoficzne barwy wolności - pocztówki znad krawędzi. Isaiah Berlin
Między Świątynią a Akademią - chrześcijaństwo pierwszych wieków

Teksty powiązane z przedmiotem

Teksty z Theologica Wratislaviensia

Jacek Zieliński, O istocie uczuć religijnych, czyli jak odróżnić prawdziwą religię od fałszywej według Jonathana Edwardsa

Adam Płachciak, Maxa Webera koncepcja protestanckich źródeł kapitalizmu w społeczeństwie ponowoczesnym

Janusz Kucharczyk, Filozoficzne podstawy greckiego i nowotestamentowego ujęcia zdrowia, choroby i procesu leczenia

Wojciech Szczerba, Apokatastaza a teologia. Teologiczny wymiar koncepcji wiecznego powrotu w greckiej tradycji filozoficznej

Wojciech Szczerba, Filozoficzne założenia greckiej koncepcji apokatastasis

Maciej Manikowski, ?Oto czynię wszystko nowe?. Apokatastaza i nowe stworzenie

Jacek Zieliński, Śmierć czy życie wieczne. Atenagorasa pogląd na temat zmartwychwstania ciał

Jan Krasicki, Problem powszechnego zbawienia w filozofii N. A. Bierdiajewa

Ireneusz Ziemiński, Idea śmierci jako ofiary

Wojciech Szczerba, Śmierć i nie-śmiertelność w mitologii greckiej. Podstawy filozoficznej koncepcji apokatastazy duszy

Jacek Zieliński, Śmierć u Orygenesa. Dusza a problem śmierci w myśli Orygenesa

Wojciech Szczerba, Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi

Wojciech Szczerba, Tradycja filozoficzna a Biblia w Kościele pierwszych wieków. Casus Grzegorza z Nyssy

Laurent Pernot, Druga Sofistyka. Stan badań i nowe perspektywy

Michał Głowala, Sztuka pochwały

Wojciech Szczerba, Problem boga i początku świata w starożytnej myśli greckiej – negacja creatio ex nihilo

Jacek Zieliński, Filozofia Logosu jako alegoryczna hermeneutyka. Klemens Aleksandryjski